பக்கம்:கோகோ ஆட்டம்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


19

எஸ்.நவராஜ் செல்லையா

gặusă3@-qıstıł,9||ßllogi | Jo-ıııı99ụo-qıúbī£39l10ljoon |Ģırılı soğañšolo | 9/61 ĝusố3@-qıstıłssumuseon | ĝus?@-qıstış9uuugonII-III (13)ri | G/61 இயெே-ரவிஜேம்ருராஇனgặusă?@-qıstıłț9usuzgonuogumbi-uriț7 / 6T ஏவிஐமருராஇன-இயஇே | இமஇே-ரமt ஒபயனைĢșugiún | z/61 qıstıł39l10lloon-qo@g)([5ırırmışșơi |-gặusố3@-qısı bioķ9uuuoon哈丁与网)I./ 6T gặusố3@-qiego)(I(Sıfırmışoğơnஇனம9-இயமன்ெĮ@orņırı(9 || O/61 ஏவிஜேம்ருரmஇன-இயஇே | இமஇே-ரமtwபயனைĮofięugi | 3961 ஏடிஜேம்ருரmஇன-இயஇே | மtக்குபயனை-இமஇேш¬шlig)п ] д96т qigog)([5ırım şșơi-ĝusố?@ || oặusố3@-qısı bioķ9usuonTuffo | 9961 gặusố3@-q1933)(115īņırmsson | qıstıłyousuon-ĝusă?@ |ğırılı soğaĚ09 | 9961 qıstıłț9usuzovi-qigog)([5ırırmışĝonqıúbloķ9uuuoon-gặusố3@|IssÃgé | v961 ırıų@ış9-qip@g)([5ırım(##ơi | ĝusố3@-qıúbiłsous uocnIl-Tusig)ri | €961 qıúbiłsou úloon-urių@ış9 || q srbī£9uuuoooi-gặusă?@Įsiqørıă3 || 2961 Ļoñņuo9log)-qo@g)([5īņrnĝĝonļoĐơnco-qıstıłyou filloon|fīņuo9log)Ț96Ț ----шФотоэ-гnшполпL-Iurtornằ3,59 | 0961 Įrt9@gių-luošto-progű199r 909Įrtsogių-luošto-ųfogú199f909g了愈குடியின்

u9o1999rı(g)

u9oloạ9f@

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:கோகோ_ஆட்டம்.pdf/21&oldid=557473" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது