பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
14

£4 தவித்தவர் என்ன செய்தாராம் இலே போட் உழைத்தார். எப்படி? 'தலே காது. மூக்கு. கழுத்து, கை, மார்பு, காள் என்ற எட்டுறுப்புகளில் மட்டுமல்ல. மீள் இமைகள் உதிடு காக்கு சிறைய கை போடலாம்' என்ருர், அதற்கும் மேலாக ஒரு முத்தாய்ப்பு வைத்தார். அது ரொம். முக்கியம்! - கோயிலில் முகம் பார்க்க கிலேக்கண்ணுடியும் உண்டேன. இல் போட்டழைத்தார் பக்தர்கள் வந்தார்கள் படைபடையாக. ஆளுல் ஒருவர் மட்டும் வரவில்யோம்! 'ககை பேசட்ட பக்தர்கள் சில்லாதும் வந்து சேர்ந்தார்; ஏகாதர் மட்டும் வரவில்லேயே’ இது தான் உண்மை! மாதாகோவிலில் மட்டு மல்ல, சகல கோயில்களின் தன்மையும் இதுதான், திருவிழா, வெறு விழா என்றெல்லாம் ஆனைப் படும் கோயில், கும்பல் முட்டி மோதம் ஆளுல், அங்கு பக்தி இல்லே. . .அம் இல்லே! இதை கன்ருக உணர்ந்த ஒரு ஞானி பாடி வைத் தார். கட்ட கல்லும் ப்ேசுமோ? என்று. யாரோ ஒரு காடோடிக் கவிராயர் கட்டகல்லே பெருமைப் படுத்த சிரத்தை எடுப்பதன் அடிப்படையைச் சுட் டிக்காட்டி ஒர் இரண்டே இரண்டு வரிகளில்: