பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
23

器 பாதித்து வந்திருக்கிருச்கள் என்பதை ஒவ்வொரு நாட்டுச் சரித்திர மும் ம் சுட்டிக்காட்டும். கடவுள் பூஜைக்கு என வந்த புரோகிதவர்க்கம் மனித அறியாமையை அகண்டதாக்கியது. மரண த் தின் பின் மனிதகிலே யாது என்று புரிந்து கொள்ளா தவர்களிடையே, சொல்க்கம் கரகம், எம தண்டனே பாப புண்ணியம் என்றெல்லாம் கதைத்து, தங்களேத் தாங்களே பரலோகத் தபால் பெட்டிகளாக சீயம் க் துக்கொண்டு பொருளும் பணமும் சுரண்ட ஆரம் பித்தது. சுரண்டி வருகிறது, மதத்துக்கு மக்களிடமுள்ள அபிமானத்தை அடிப்படையாக்கி, காங்கள் செல்வாக்குப் பெற்று ராஜீய விஷயங்களில் தலையிட்டு தங்களை ராஜாக் களே ஆட்டிவைக்கும் ராஜாக்களாக்கிக் கொண்டு அங்கப்பு சக்தரிகளேயும் தங்கள் கைப்பாவைகளாக மாற்றிக் கொட்டமடித்த குருக்கள்கள் எண்ணற் ருேர் உண்டு. இப்பொழுதும் இருக்கிமூர்கள். இது கிடக்க, } குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் தான் தெய்வம் தொழவேண்டும் எனச் சட்டமியற்றியது புரோகித வர்க்கத்தின் சுயகலமே ஆகும். குறிபிட்ட சில இடங் களில் குறித்த ஒரு வகுப்பினரே பூ ைஜ பண்ண உரிமை பெற்றவர்கள் என்று கிட்டமிட்டதே இதை வலியுறுத்தும். . இக்த ஏற்பாட்டின் மூலம் பொருளாதாரச் சுரண்டலுடன் தாங்கள்ே உயர்ந்தவர்கள். தாங் கள் வழங்கி வருவதே தேவபாஷை, பிறர் அ ங் த பாஷையை கற்கக்கூடாது, வேதங்கள் தங்கள் சமூ கத் தனி உரிமை என்று சொல்லி அறியாமையையுக் போஷித்து வந்தனர் புரோகிதர்.