பக்கம்:கோயில்களை மூடுங்கள்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
26

33 களுக்கு இடம் ஏது; அப்படியிருக்கும் போது ஆல பங்கள் பக்தியின் கிலேக்களன் எனக் கூறப்படுவது அர்த்த மற்றது இல்லையா?

இவற்றை ஆராய்ந்தால் என்ன தெரிகிறது: சிறுவர்களாக இருக்கும்போது ஒட்டு வில்லேயையும், சாயி விளையாட்டு கடத்தும் பண்பு கல்லே:ம் வைத் வயதுக்கு ஏற்ப கற்பனை வளர்ச்சியுடன் முதிர்ச்சி பெற்றிருக்கி றது. ஆகவே பக்தி என்ற போர்வை யில் பெரிய மனிதர்கள் விளையாடும் பொழுதுபோக்கு ஆட்டம் கான் கோவில், சாமி, திருவிழா வகையராக் கள். அதுமட்டுமல்ல, ஆடம்பரமான, ஏராளமான " பொருளுக்கு உலேவைக்கிற அர்த்தமற்ற விளையாட்டு: சாதாரணமாக குழந்தைகள் சாமிவைத்து விளை யாடும் பொழுது அரைக்கழுதை வயசாகியும் சாமி விளேயாட்டா?’ எ ன்று சீறுகிற சமூகம், முழுக்கழுதை ஒன்னரைக் கழுதைகள் வயசாகியும் கூட சாமி விளேயாட்டு விளையாடும் பெரிய மனிதர்கள் கிற்ைக் ததாகவே இருக்கிறது! திருவிழாக் காலங்களில் எ வ் வ ச வு கால, பொருள், உழைப்பு பாழாகிறது என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள். எவ்வளவு பால், இளர்ே, பழம் முதலிய உணவுப்பொருள்கள் வீணுகின்றன எ ன் ப ைத ச் சிந்திரங்கள். கவராத்திரி காலத்திலும், மற்றும் விசேஷ காலங்களிலும் அழகுக்கொலு என ஆடம் பரம் செய்து பணம் பறிப்பது எத்தகைய விளை பாட்டு என்பதை சிந்தித்துப்பாருங்கள். 翅、 இவை இன்னும் டிேக்கலாமா? அறிவு வளர்ச்சி பெற்று வரும் இன்று இவை அறியாமையின் சின்னங் களாக பிறரின் நகைப்புக்கு இலக்காக, விளங்கு கின்றனவே, அது மனதில் தைக்கவில்லேயா?