பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

xviii

41. பூதக்கதை பூதக்கதை வேதாளக் கதையினும் விந்தையே... 42.சங்கராந்தி புண்ணியகால விவரம் .......... 43, சைவசமயம் .............. 44, சாக்கைய பௌத்தர் விவாக விளக்கம்....................... 45. கிறீஸ்து நமக்காகப் பாடுபட்டார் ...........

135 46, புத்ததன்ம மும் ஆரியமதமும் ஒன்றாமோ ....................

136 47. விதியும் மதியும் ........

137 48. தேக ஊரல்....

138 49. அறன் செயல் விரும்பு....

138 50. சகல மதாசாரங்களையும் கிரகிக்கும் மதம் ஒன்றுண்டமே... மல.. 140 57. மொட்டையும் மஞ்சளும் ......... 52. உபநயனம் ...... 53. கர்மத்தால் உண்பம் பிறவி 54. பஞ்சபாதகங்களில் ஒன்றாங் குடி ...

.145 55. பெளத்ததன்ம யாகங்கள். 56, அங்கலயமும் இலிங்க மும் ..............

149 57. கற்பூரம் கொளுத்துதல் -...

1,50 58. சைநரும் சமணரும்.................

எ .டி.............. 59. மதக்கடைகளால் சுகமுண்டா? மண்டிக்கடைமளிகைக்கடைகளால்

சுகமுண்டா ? ... 60. பரதேசத்தில் தன்ம ம் போதித்தது .................... 61. பெளத்த தன்மசிலாவணக்கம்.............

154 62. தீண்டாதவர்கள் மதத்தால் தீண்டப்படுவார்களோ தாழ்ந்தவர்கள்

மதத்தால் உயர்வாவர்களோ ............. 63. தீபாவளி கார்த்திகையென்னும் பண்டிகைகள் ............ 64. பௌத்த தன்ம போதமும் அவற்றைக்

கேட்போர்கள் நாதமும் ......மாமா....65. சுடலைச்சடங்குகள் ...பாலா..... 66. தருமராஜ துரோபதை கோவில்கள் ..........

161 67. டௌத்தர்களும் இந்துக்களும்..

162 68. பௌத்தர்களின் நம்பிக்கை ...........

163 69. உபநிடதங்களிலிருந்து பௌத்த தன்மந் தோன்றியதோ ........

164 70. தற்கால பிராமணர்கள் செய்யும் விவாகமும்................

165 முற்கால வள்ளுவர்கள் செய்யும் விவாகமும்...

165 இந்து விவாகமாமோ .......

165 71. சாமிலஞ்சம் குருலஞ்சமே சதாலஞ்சமாக முடிந்தது ......காலை..

166 72. கடவுளிலையோ கடவுளிலையோ ...

167 73. மகாபோதி பௌத்தம் .................

168 74, வேளாண் சடங்குகள் ...வாயாயாயாயாயை............மாயாமயாய.................பாயாயாயாயாயா.......... 75. ஏற்பது இகழ்ச்சி என்றால் என்னை

.170 76. பௌத்த சோதிரர்களுக்கு அறிக்கை .பாலபாயாயாயாய 77. மக்களை மக்களாக ஏற்காதோரைத் தேவரெனப்போமா அன்றேல்

நரகரென்ன லாமோ ................... 78. புறக்கருவி ஆராய்ச்சியும் பௌத்தமும் .....

.................... 172 79. இராயப்பேட்டைபெளத்தாச்சிரமத்தில் ஆதிவாரம் மாலையில் "நடந்த சங்கராந்தி பண்டிகைப் பிரசங்கம்.

174 80. கடவுளும் சாமியும் ...................... 81. சென்னை சாக்கைய புத்த சங்க சட்டதிட்டங்கள் ............. 82. AN APPEALTOBUDDHIST SOCIETIES ............................................

180 83. ஆதி வேதம் ...............................

..185 84. புத்ததன்மம் மகடபாஷை சத்தியதருமம் சக. பாஷை மெய்யறம்

தராவிட்டபாஷை .nannயாபகாகா....யாயமானாளாவாளடினாளளாமாப்பாயாயயயயயானனயகம்

158 160

169

.

-177

178

422