பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
xix
 

85. பௌத்தம் அழிந்த கதை -... 86, புத்தாவதாரம் இராமவதாரத்திற்குப்பின்னரே!

என்பது பிசகு.... 87, சைவம்............... 88. ம-ா-ஈ-ஸ்ரீ சுந்தரராமனென்பவர் கூறியக்கூற்று தர்மமா அன்றேல்

அ அதர்ம மா ? .............. 89, வேதங்களும் நீதிசாஸ்திரங்களும் எற்றிற்கு ............

429 90. கருணை கருணை கருணை ..... 91. பௌத்தர்களின் அறிகுறி -...

431 92. சீலம் சீலம் சீலம் பஞ்சசீலம்................ 93, ஆன்மா என்னும் மொழி.............. 94. அல்லாசாமி பத்துநாளைய துக்க சிந்தனாகாலத்தை பயித்தியக்காரக்

கோலஞ்செய்வதென்னை .. 95. சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் 96. நிதானம்! நிதானம்! நிதானம்!!!... 97. பௌத்தசோதிரர்களுக்கு அறிவிப்பு .............

435 98. புராண சங்கை

436 99, தெய்வத்தை வேண்டிக்கொள்ளுதல் 100. நூதன பௌத்தம்! நூதன பௌத்தம்! நூதன பெளத்தம்! ............... 101. ஜெயினரும் பெளத்தரும் ................. 102. சாக்கைய பெளத்த சங்கத்தின் சபா நாயகர்கள் .............. 103. மனுதருமசாஸ்திரம் என்டதென்னை ...

443 104. மயானச் சடங்குகள் ,

பலானான..................பாவமானாயாமாலயாகையாலாகாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாக., 443 105. ஓம் நமசிவய ....

பாப்பனபக 445 106. குடிகளுக்கு மழையும் மழைக்கு தவத்தோரும்தவத்தோருக்கு அரசனும்

அரசனுக்கு குடிகளும் ஆதாரமென்னப்படும் சத்தியதன்மம் ................ 107. சுழிமுனை .....

447 108. மனுதன்ம நூல் .........

448 109. வித்தைகள் .....

434

--4, 437


441

446

40

4A?

154

537

537

538

இலக்கியம் 1. திருவள்ளுவநாயனார் பறைச்சிக்கும் பார்ப்பானுக்கும் பிறந்தாரென்னும்

பொய்க்க தாவிவரம் ............... 2. நாவலர் பட்டமும் டரிக திட்ட மும் ....... 3, ஞானத்தாய் ஒளவையார் அருளிச்செய்த திரிவாசகம் ............ 4, குண்ட லிகேசி.......... 5. தேன்பாவணி தேவபாணி ..... 6. புத்தகம் என்னும் மொழி -

538 7. முச்சங்கங்க ள் ........ 8. நாயனார் செத்தமாடெடுத்தாரா....

540 9, பஞ்ச காவியங்களில் ஒன்றாகிய குண்டலகேசி ........

541 10. வள்ளுவர் காலம் ......

542 11, திருவள்ளுவர் யார்? .... 12. தமிழினை இயற்றியவர்.

544 13. திரிக்குறளில் உள்ள காமத்துப்பால்.....

545 14. கவிராயர் சிறப்பு...

""காலமாயமாயமானார். 546 15. தமிழ்பாஷையின் சிறப்பு குன்றிய காலமெவை............................... 16. திராவிடமும் தமிழும் ............... 17. மை எனும் மகர ஐகாரமும் மெய் எனும் மகர ஏகாரமும் ......

543

" பாடாயமாகாது. 348

பொடியாடிபடியானபடியானாசா.............

""சாயா 54)

549