பக்கம்:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
xx
 

18. அகஸ்தியர், நாயனார், ஒளவையார். 19. தேசபாஷையைச் சிறுவர்களுக்கு ஏன் கற்பிப்பதில்லை ............ 20. திராவிடமும் திராவிடரும் ..........

554 21, தமிழ் கவிகள் ........

555 22. மணிமேகலை..... 23. பதினெண் சித்தர்கள் ................. 24. அறுபத்திநாலு கலைகள் .............

559 25. நமது கருணைதங்கிய கவர்ன்மென்றார் தமிழ் பாஷையை விருத்தி

செய்யவேண்டுமென்னும் நன்னோக்கத்தால் இலட்சரூபாய் செலவிட்டு பலப்பெயர் விளங்கத்தக்க ஓர்

நிகண்டு வெளியிடுவதாகக் கேள்வியுற்று ஆனந்தமடைந்தோம் ............ 560 26. தமிழ்பாஷையாகும் தென்மொழியுடன் கலப்பு .............

S63 27. முதற்குறள் .....

565 28. முத்தமிழ் திராவிடம்......... 29, பௌத்தர்களது இலக்கணோற்பவம் போப்பையருக்கு ' தெரியாதென்பது பௌத்தர்களது இலட்சணோற்பவம் போப்பையருக்கு தெரியாதென்பதேயாம்...............

566 30. திருவள்ளுவ நாயனார் இயற்றிய திரிக்குறள்....

1. கடவுள் வாழ்த்து என்னும் புத்தரது சிறப்புப்பாயிரம் .......................... 569 2, மழையினது சிறப்பு ---

578 3. நீத்தார் பெருமெயென்னும் நிருவாணம் பெற்றோர் சிறப்பு............... 4. அறத்தினது வலிதென்னும் தன்மத்தின் சிறப்பு .....

588 5. இல்வாழ்க்கை ... 6. மனையறமாம் வாழ்க்கைத் துணை நலம் ...............

598 7. புதல்வரைப் பெறுதல் ........... 8. அன்புடைமெய் ................ 9. விருந்தோம்பல் .......

.611 10. இனியவை கூறல்....

615 11. செய்நன்றி அறிதல்... 12, நடுவு நிலைமெய் .....

623 13. அடக்கமுடைமெய். 14. ஒழுக்கமுடைமெய்

--................... 630 15, பிறனில் விழையாமெய்...

...லாலாலலாலாலா...கை ..........பபபயபபயபபட 634 16, பொறையுடைமெய் .............

............ 638 17. அழுக்காறாமெய் .................

- 641 18. வெஃகாமெய் ...............

................645 19. கள்ளாமெய் ........

..-648 20. கள்ளுண்ணாமெய்......................

.................6S1 21, கொல்லாமை .........................

654 22, பொய் சொல்லாமெய் ......... 23. புறங்கூறாமெய் 24. பயனில் சொல்லாமெய் 25, பெண்வழிச்சேரல். 26. தீவினையச்சம்...

672 27. ஒப்புர ஒழுகல் .........

676 28. ஈகை ...............

679 29. புகழ்,

683 30. துறவியல்...............

686 31, ஊழ் ..

690 32. துறவு ..................

693 33. புலால் மறுத்தல்.....

gே

626

சாசாாசா:18சார்பு:

14-Fiயாயா:8:1111iாமக்சியாளான் பயபபார்ாகாபபார்ாயாபடடி

.

రు8

...............

- 66

665

சி'

668

697