பக்கம்:சங்க இலக்கியச் சொற்களஞ்சியம்.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லைசிவமயம்


சங்க இலக்கியச் சொற்களஞ்சியம்.


- அழகு. (உரி), பொரு. 6; நெடு, 41; குறி. 140; மலை, 32; கலி. 12, 64, 81, 113; குறு. 159, 119; அக. 6, 16, 21, 26, 60, 316, 335, 372; ஐங். 46, 204, 280; 70, 79, 82, 86, 117, 125, 126, 183, புற. 48, 97, 145, 360; நற். 53, 62, 216, 220, 229, 250, 251, 281, 290, 128, 134, 150, 174, 206, 311; பரி 307, 326, 327, 342, 343; ஐங். 185, 7:81, 19:9; 194, 306, 316, 481; புற. 25, 36, 198, எழுவாயின் முற்றுச்சொல். ஐங், 104. 257, 344, 383; நற். 21, 25, 32, 134, அஃதே. அக. க.. 160, 173, 179, 201, 215, 230, 269, அஃதை - ஒரு குறு நில மன்ன ன். (பெ). அக. 282, 303, 312, 358, 370, 379, 398; 76, 96, 113, பதி. 31:26, 68:18, 78:2; அக்கரை. பதி. பதிக, 5:12. இசை நிறை இடைச்சொல். பரி. 4:61 - 64, அக்கவின். கலி. 38. 13:41, 47; அக்கள்வன். கலி, 57. வேற்றுமை உருபு (இடை). முல்லை. 31; அக்காடு. கலி. 11. புற. 5, 44, 55, 58, 116, 148: அக்காதலன். கலி, 145. சுட்டு (இடை). திரு. 103, 118; குறி. 55, அக்கால் - அப்போது. குறு. 277; 214; கலி. 2, 11, 34, 35, 38, 57, 64. அவ்விடத்து, கலி, 146. 67, 70, 73, 77, 78, 96 - 98, 102, 103. அக்கு - (சாரியை), கலி. 65. 145, 146; அக, கட, 23, 30, 48, 216, அக்குரன் - தலையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன். 266, 272, 310, 314, 327, 339, 342, (பெ). பதி. 14:7. 343, 387; ஐங், 244, 301; குறு. 297; அக்குளுத்து - அக்குளுக்காட்டுதலையுடைத்து. புற. 1, 6, 20, 30, 112, 126, 150, 194, (கிச்சு கிச்சு மூட்டுதல்) கலி. 94. 198, 206, 229, 258; நற். 87, 95, 102, அக்குன்று - அக. 48. 126, 176, 259, 355; பதி. 19:10, 78:12: அக இறை - வீட்டின் இறப்பு. (பெ). நற். 71. பரி, 3:29, 7:66, 9:36, 10:94, 11:63, அகடார ... முயங்குவேம் - இறுக முயங்குவேம். 112, 19:62, 63, 103. கலி, 94. அஃகிய - சுருங்கின. (பெ.எ). மலை. 551. அகடு - நடு இடம். (பெ). பரி. 10:74; அஃகியோன். (வி. அ. பெ). குறு. 346. பொல்லம் பொத்துதல். மலை. 33; அஃடு - அடிப்பகுதி. (பெ). (அகடு என்பதன் வயிறு. ஐங், 81; புற. 387; நற். 103, 370. திரிபு) புற. 319. அகடுநனை ... வீ - தேனால் உள்ளிடம் நனைந்த அஃதான்று - அதுவன்றி .(கு. வி.எ). அக. 98; பூ. புp. 390. 4p. 156. I அகததடக்கிய - உட்கொண்ட. 4.p. 6; நற்.கட. அஃது. (சு. பெ), கலி, 22, 62, 75, 107, அகத்தது - (வி.அ.பெ). நற். 276. - 108, 134, 149; குறு. 18, 80, 93, 97, அகத்தர். கலி. 25.