பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10 சட்டத்தின் சமத் துவ 'க்கையும் பிசகிகி கித்வ அரசாங் கத்தையும் தங்கள் கருவிகளாக உபயோகித்துக் கொண் டார்கள். இவற்றைப்பற்றிய கத் துவத்தையே அவர்களு டைய நூல்களிலும், கலே களி லும், விஞ்ஞானத்திலும், பள்ளிக்கூடங்களிலும் புகட்டி வங்கார்கள். அதே தக்துவம் ఆపి) முடுக்குகளிலெல்லாம் பிரசாரம் செய்யப்பட்டது இதன் பலகை இப்பொழுது ஜனங்கள் சுகங்கிாக்கை விரும்பி முன்னேற்றமடைவதற்குச் சட்டங்களைத் திருத்தி விட்டாற் போதும் என்ற கேவலமான நிலைமைக்கு வ ங் து விட்டார்கள். சட்டங்களைக் கி ரு க் க, எந்த அதிகாரிகள் அவற்றை ஏற்படுக்கினர்களோ அவர்களையே ஜனங்கள் வேண்டிக்கொள்கிரு.ர்கள் ! இப்போது காலமும் கிலேமையும் மாறிவிட்டன ச ட் ட ம் ன ங் கி ரு ங் து வந்தது, அதன் பயன்கள் என்ன,அகற்கு என் பணியவேண்டும் என்ற விஷயங்களைக் தெரிந்துகொள்ளாமல், அதற்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கும் புரட்சிக்காரர்கள் எங்கும் தோன்றிவிட்டார்கள். Ա5 tԸ :51 காலத்துப் புரட்சிக்காரர்கள் இதுவரை புனிதமானவை என்று கருதப்பட்ட சமூகத்தின் அஸ்திவாரங்களையே அசைக்துப்பார்க்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். அவர்கள் தாக்குஇன் ஊரில் ஆனது أكثلك இன்மூடிக் கனமாப்-வணங்கும் உயிரற்ற அமோகும். சட்டம் தோன்றிய வழிகளே ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்கள் மூன்று வழிகளைக் குறிப்பிடுகிருர்கள். ஆதியிலிருந்த அநாகரிக மக்கள் இயற்கையின் பயங்கர்மான விசித்திரங் களைக் கண்டு பயந்து, தத்துவிட்டிக்ஆஇ இடஅள் வாருவர் ፳፻፷ JI ஆ யைக் கைக்கொண்ட ஆர். பின் ஆல்-குருமாத்துவிடட்டம் இதப்ஆத்தன்மை _. ༈།