பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


17 குைப்பார்களும் பழைய அநாகரிக மக்களை நசுக்கி அr ii)க் கங் பாக்கு அனுகூல்ம் ஏற்படுவதற்காக அவர்கள் பேல் சில பழக்கங்களைக் சுமத்தினர்கள். காலக்கிரமத்தில் ஜனங் வ.ைய சோம்பலையும், பயங்களையும், அயர்வையும்கண்டு அவர்கள் அந்தப் பழக்கங்களை அசைக்க முடியாதபடி சாக வகமாக கிலே நாட்டி, அவற்றின் .ே ம லே கங்களுடைய ஆதிக்கியத்தையும் அமைத்துக் கொண்டார்கள். மனிதர்கள் ඹ්ෂ வழியைக் கண்டுபிடித்தால், பின்னுல் எப்பொழுதும் அதே வழியில் செல்லும் சுபாவமுடையவர் கள். இதை அறிந்த குருமார்களும் முரடர்களும் தாங்கள் ாக்கிய பழக்கக்கையும். அப்படியே நீக்க முடியர்க்படி அ ைமத் து விட எண்ணியிருப்பார்கள். (குழந்தைகளும் அாாகரிக ஜனங்களும் பழக்கக்கை ம்ாற்ற எளிதில் இசைய மாட்டார்கள்.) மிருகங்களிடத்தும் இதே சுபாவத்தைக் "I W ணல்ாம்,x ம னி க ன் மூட நம்பிக்கையுடன் ಶ್ಟಿ տյւr" பொழுது தின் தி ਕ਼ துெ புதியம்ாறுத இண்ட்ரின் அஞ்சுகிருன்டவாவிபர்கள்-பழைய நிலமையை ாபுைதியவழிகளைப் புகுத்த எண்ணும்பொழுது கிழவர் == m - - - - r = == m woகள்ாதை-மு ன் ைர் க ள்-அப்படிச் செப்கார்கள்

  1. r. - * - # -உஇப்படி ச Cāā அவல்துக்கு-இரு-குறைவும் ' Λύι TFణాTFFF அவர்களே இார்த்துவிட்டிருக்கிருவி

வர்கள் துக்கப்பட்டதே கிடையாது. முTம்" 2. تھا۔(| அவர்கள்திெயே డౌనాడాTశాāFTదెఫె மிகு இருர்கள். புதிதா என்ன ேேருமோ என்பதிதெரியாஇை இனங்கள் பழைய நிலைமையிலிருந்து மாறப் பயப்படுகிரு.ர்கள். பழைய நிலைமையில் பஞ்சம், கொடுமை, அடிகைக்கனம் முதலியவை நிறைந்திருந்தாலும், அவர்கள் அதை உடும்புப் பிடியாய்ப் பற்றிக்கொள்ளுகிருர்கள்.