பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


29 எல்லோரும் வ ண ங் கு ம் ' தெய்வம்’ ஒன்றுதான். அயான் மூலதனம். இவர்கள் அனைவரும் தொழிலாளியை முதலாளி கொள்ளையடிக்கச் செளகரியம் செய்து கொடுப் பதையே கொழிலாக உடையவர்கள். இதுவரை செய்யப் விள்ள பல்லாச் சட்டங்களையும் ஆராய்ந்து பாருங்கள்; இசைக் களி வேருென்றுக்கும் அவை ஏற்படவில்லை வன்பாக, தெரிந்துகொள்ளுவீர்கள். பணி, உயிாைப் பாதுகாக்கவே சட்டம் செய்வதாகச் சொல்லப்படுகி/l).மு. இ ம் க ப் பாதுகாப்பு, சட்டத்தின் பரு மூஃலயிலே, ன் பட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. ஏனென் முல், a, a, பில் துவேஷத்திருலோ, கொடுமை செய்ய வேண்டுமென், வொயிேைலா, மனிதர்கள் காக்கப்படுவ தில்லே. கொ".w.i , பனை க்கைக் கொள்ஃபோடவே செய் பப்படுகின்றன. ஒருவருக்கொருவர் பழிவாங்கவேண்டும் வன். செப்யப் (ம்ெ கொலேகள் மிகமிகச் சுருக்கம். இக்க ைகொலேகள் wருங்கிக்கொண்டே வருகின்றன வன் (ால், அக,ப்குள் ம் அ. oைrமில்லை. |FLD.5/ சமூகத்தில் பாஸ்பா அபிமானமும் நெருங்கிப் பழகும் சுபாவமும் பெருகிவருவதும் இதற்தக் காரணம். நாளைக்கே "ாப் பா யாப்புக்காக வற்பட்ட் ஒவ்வொரு சட்டத் ாகையும் க்யர் செப்து, அடிபிடி, கலகங்களுக்காகக் குi/pஞ்சாட்டி நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் நிறுத்திவிட் ல், பழிவாங்கும் சோக்கத்துடனும், கொடுமைசெய்யும் வே க்கi.ய வம் கொலேகளோ காக்குதல்களோ துளிக் க. அதிகரித்து கிடமாட்டா. சென், ஐம்பது வருஷ காலத்தில் காராள நோக்க முள்ள பல சட்டங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகச் சிலர் கூறலாம். இந்தச் சட்டங்களே ஆராய்ந்து பார்த்தால்,