பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


5 வளர்த்து விடுகிறது. பற்பல ச . வ்களுக்குள் ம் அகப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதால், அவை ம் , பிறப்பு, வளர்ப்பு, கல்வி, காதல், நட்பு முதலிய வாழ்க்கை யின் ஒவ்வொரு விசேஷக்கையும் பாதிக் து ஒழுங் டுAA முன்வருகின்றன. இத்தகைய நிலைமை நீடித்து வருமா ஞல், நாமாக எங்க உயர்ந்த காரியத்கையும் சுயேச்சையா ப்ள் செய்வதற்குச் சக்தியற்று, நாம் சிந்தனே செய்து பார்க்கும் பழக்கத்தையே இழந்து விடுவோம். சட்டங்கள் எ/ப்பட்டு, o அவற்றை ஒரு பிரதிநிதித்துவமுள்ள அரசாங்கம் விஸ்கரித்து, சில அதிகாரிகள் அவற்றை அமல் செய்து வ்ராவிட்.ால் நாம் வாழ முடியாதென்று நமது சமூகம் எண்ணுகிm.து. சட்டங்களில்லாமல் நாம் வ ழ முடியும் என்பதை அ.து நம்பவில்லை. மனித ச மூ க ம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து க ன் இன விடுவித்துக்கொள்ள அரும்பாடுபட்ட பின்பு, விடுதலையடைந்தவுடன், தானே மீ ண் டு ம் அடிமைக்கனக் கைத் தலைமேல் சுமத்திக் கொள்கிறது. ஒரு வருஷமாவது சுதந்திரத்துடன் இருந்த நாடு ஒன்றுமில்லே. சு. க ங் தி ம் அடைந்தவுடன், ஒவ்வொரு நாடும் மறுகாளே சட்டங் களையும் அதிகாரத்தையும் அமைத்து, அ வ ற் றி ன் ம்ே அவதிப்பட ஆரம்பிக் து விடுகின்றது. பல்லாயிரம் வருஷங்கள் கம்மை ஆண்டு அ க் . வருபவர்கள் நமக்கு என்னசெய்து வ ரு கி ரு ள் ? என்ன மாறுதல் ஏற்பட்டபோதிலும் சட் க்,ை புெம் }கள்! அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்!' - ன், வார் . தைகளை உபதேசித்துக் கொண்டு வருவன், அவர் 1 i வேருென்றும் செய்வதில்லை. 3) i “vi. .ெ i பெற்ருேர்கள் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லிாவக்கா, கம் பள்ளிக்கூடங்கள் இகே கொள்கையை க் குடிங்பை,ககள் மனங்களில் பதிய வைக்கின்/வ. அவ