பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Ջ விற்கும் வ | க் ம், ஜமீன்கார்களும் பண்ணையார்களும் குடியான வர்களே மகக்கும்முறை,அரசர் களின் ஆட்சிமுறை இவை பால்லாம் க்கைப் பெற்.று வளர்த்து நமக்குக் கொடுத்திருக்கன், .ை ia, வணங்கும் முறை மத்தியவகுப்பார்கள் அதிகாந்த ப்ரு, வங், பிறகே மிகுதியாக வளர்க்கப்பட்டு விட்டது. பழைய லத்தில் மனிதர்கள் சட்டத்தை ப்பற்றி அதிசாயப்ப் : சுவதில்லை. அரசனும் அவனுடைய பாது காப்பான பரும் இடும் க்திரவுகளுக்கு, அவர்கள் கீழ்ப் படிந்து வங்கா iள். பிறகு சட்டநிபுணர்கள் கோன்றிச் சட்டத்தின் வியால் உயர்ந்த பதவிகளே அ ைட ங் து வங்கார்கள். வே அவர்கள் சட்டக்கை நிலைநாட்ட முன் வங்கர்கள். பக்திய வகுப்பார்களும் பொது ஜனங்களின் 'உத்வேகக்கக் கப்பகம்குச் சட்டமே தக்க அணையாகு மென். அல, iமம் கொண்டார்கள். கு கு_2 ள் பொது :ன அவே , வெள்ளத்தில் தங்கள் மரக்கலங்கள் - -o

  • WW քլ" பயன்இ2கழ்கக் &=జీ8 הזההתקה,

μwμα இப் போ ஸ். ஜனங்கள், முற்காலத்திலிருந்த கேச்சங்க , , ,ம் கொடுமைகளுக்கும் அஞ்சி, அதை ஒரு முன் வ.i,ாக ம்றுக் கொண்டார்கள். . o 4. = s = 2. பி - h so ெ + # 1. ச.-டப த பமாக து. உபபாலும சலவத காலும் எவ்வி. வி.. பா. மு. மி ல் லாமல் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்' ன், கொள்கையை 'ஜ ன ங் கள் எவ்வளவு ஆவது கன் வர் பக் கொண்டார்கள் என்பதைக் தெரித்து கொள் வ.ப, , சாம். 18ம் நூற்ருண்டில் ட ங் த கொடுமைகளே எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். அக்காலத்தில் சர்வ வல்லமையுள்ள பி புக்கள் ஆண்களையும் பெண்களேயும்