பக்கம்:சாவின் முத்தம்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

10

சாவின் முத்தம்

நடந்தாள். அழகு கடந்தது! செவ்வொளி
முன்னே நீந்த, முதிராச் சிரிப்பு
உலுக்கலில் நகர்ந்து ஒடிற்று! சேய்முகம்
உடுத்திய உதடு ஒளிர்கடல்!
-வீணைக்கு"வளரும் கருத்தை மடித்து மடித்து
கோணல் ஆகிக் குறுகா தே! கேள்:
இரத்தம் நடத்து! விரித்துவை! நெஞ்சை
அகல மாக்கு! நேரே நட்டுவை!
அதிர்ச்சி செய்யடா! ஆயிரங் கோடி
காலம் நீவாழ்! கருத்தில் சுணைபோடு!
ஆண்டை உலகைக் கிழியடா! கரும்பில்,
தேனில், கனல்-எடு! கூனல் வானம்,
ஒர்நாள் நிமிர்ந்தது உண்டா? ஒடு!
சாவின் ஒட்டில் தடுக்கி விழாமல்
ஒடடா விரைந்து ஒடுங்காதே! வாள்
அடியில் வீழ்ந்து கிடக்கும் தோள்களை
அலையவிட் டுப்பார்! இமையின் ஆழம்
இருண்ட சமுத்ரம் நேரில் கண்டதை
நெஞ்சில் கொடுத்து நோக்கடா! பழமையை
மாற்று மாற்று!! மாற்றடா!!! இமைப்பில்
ஆற்றல் தொடங்கு ஆணேயிட் டேசொல்!
மதக்களி றேபோ! எதிரியா? கொலைசெய்
வாளில் பிழிந்திடு! மருத்துவம் அதுதான்.
ஒட்டை உளத்தை ஒருசாண் இழுத்துவை!
மேலும் நீட்டி, வளர்ச்சியைக் கப்பிடு!
எத்தனை விரிவுகள் ஆழ்ந்துபார்!" என்று
தங்கச் சுளைவாய் சலித்து; உலகின்