பக்கம்:சூர்ய நமஸ்காரம், 1928.pdf/99

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

70 10. ఓం హైం విశ్వేనసహ సాసహ హైం ఓం సవిత్రేనమః 11. ఓం హ్రం ద్విషంతం మహ్యం రంధయ హ్రం ఓం అర్కాయనమః 12. ఓం హ్రః మోఅహం ద్విష తెరథం హ్రః ఓం భాస్క రాయనమః 18. ఓం హ్రాం హ్రీం ఉద్వన్నద్యమిత్రమహ ఆరోహన్నుత్త రాదివం హ్రాం హ్రీం ఓం మిత్రరవిభ్యాంనమః 2014. హ్రూం హై హృద్రోగం మమసూర్యహరిమాణంచ నాశయ హ్రూం హై ఓం సూర్యభానుభ్యాం నమః 15. హౌం హ్రః శుకేషు మోహరిమాణం రోపణా కాసుదధృసి హ్రాం హ్రః ఓం ఖగపూష భ్యాంనమః -16. ఓం హ్రాం హ్రీం అధోహరిద్ర వేషు మేహరిమాణంనిదధృసి - హం హ్రీం ఓం హిరణ్యగర్భ మరీచి భ్యాం నమః 17. ఓం హ్రూం హైం ఉదగాదయమాదిత్యోని శ్వేనసహసా సహహ్రూం హైం ఓం ఆదిత్య సవితృభ్యాంనమః 18. ఓం హ్రాం హ్రః ద్విషంతం మహ్యం రంధయ! మో అహం ద్విష తెరథం హ్రాం హ్రః ఓం అర్క భాస్క రాభ్యాం నమః 19. ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హైం ఉద్యన్నద్యమిత్రమూ ఆరోహన్నుత్తరాందివం హృద్రోగం మమసూర్యహరి అమాణంచ నాశయ హం హ్రీం హ్రూం హైం ఓం మిత్రరవిసూర్యభానుభ్యోనమః 20. ఓం హ్రాం హ్రః హ్రాం హ్రీం శుకేషు మే హరిమాణం రోపణా కాసు దగ్మసి అథోహారిద్ర వేషు మేహరిమాణం ని దద్మసి ప్రొం హ్రః హోం హ్రీం ఓం ఖగ పూష హిరణ్యగర్భమంచిభ్యోనమః | 30