பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/254

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
இந்நூலுள் எடுத்துக்காட்டப்பெற்ற திருக்குறள்மணிகள் (அகர வரிசையில்)
அச்சமே அறனறிந்து மூத்
அஞ்சாமையல் அறனீனும்
அடுக்கிய கோடி அறிதோறும்
அமைந்தாங்கு அறிந்தாற்றி
அரங்கின்றி அறிவுடையார் ஆவ
அரம்போலும் அறிவுடையார் எல்
அரிய என்று அறிவுரு
அரியவற்றுள் அற்கா
அருள்இல்லார்க்கு அற்றது
அருட்செல்வம் அற்றால் அளவு
அரும்பயன் அற்றேமென்று
அருமை உடைத்தென்று அன்பறிவு ஆ
அருவினை என்ப அன்பிலார்
அருளொடும் அன்பின் வழியது
அல்லவை அன்ஸாரீஇ
அவாஇல் அஃகாமை
அவா எனப அஃகியகன்ற
அவா வினை ஆகாறு அளவிட்டி
அவையறிந்து ஆக்கம் அதர்
அவ்விய நெஞ் ஆக்கம் இழந்
அழக் கொண்ட ஆக்கம் கருதி
அழச்சொல்லி ஆக்கம் அறிவினர்
அழிவது உம் ஆள் வினையும்
அளவல்ல ஆற்றின் அளவு-ஈக
அளவறிந்தார் ஆற்றின் அளவு-கற்க
அளவறிந்து ஆற்றின் வருந்தா
அளவின் கண் இடுக்கண் படினும்
அறஞ்சாரா இடுக்கண் வருங்கால்
அறனறிந்து ஆன் இடும்பைக்கு