பக்கம்:தகடூர் யாத்திரை.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

உள்ளே...


1 4 10 1. தகடூர் யாத்திரை 2. கொங்கு நாட்டின் நிலை 3. பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை 4. அதிகமான் எழினி... 5. பாடிய சான்றோர்கள் . 6. தகடூர் யாத்திரைச் செய்யுட்கள் 16 33. . 37 1. வெண்மையும் ஒண்மையும் ... 37 25. நாணுத் தரும்! 77 2. நீத்தார் பெருமை 38 26. சான்றோர் மகன்! . 79 3. இரத்தலின் இழிவு 40 27. காப்பு அமைந்தனன். 80 4. செங்கோன்மை 41 28. அவன் யார்? .83 5. அரசிற் பிறத்தல் 42 29. நோக்கி நகும்! 86 6. புல்லலின் ஊடல் இனிது 44 30. ஏந்துவன் போலான்....... .87 7. நூல்கண்டார் கண்ட நெறி. 46 31. யானை நவில் குரல்! .88 8. அடங்கல் வேண்டும் 47 32. யானை காமின்! 89 9. வேந்துடை அரண் 51 33. அஞ்சுதக்கனள்!. .90 10. வளம் பெருகுக .54 34. ஆற்றலோன் நிலை: .91 11.புல்லறிவு .56' 35. எறிந்தது களிறு! ...... 92 12. விரிச்சி வேண்டாம். 57 36. யானைக் கூறு அளக்கும்!. .........94 13. நின்று செவியேற்றன!. 59 37. என்னதாகிலும் ஆக! ....... 95) 14. அதிகனின் கொடை .61 38, பாணியிற் கொட்டும்! 97 15. மறவர் உயிர் நேர்ந்தார் 62 39. தருமம் தானம் கருமம்! 98 16. கடனாற்றிய புகழோன். .64 40. அச்சம் பயந்ததே. 99 17. கைபார்த் திருப்பன்! .66 41. கழலின் திண்காய்! ........ 100 18, இரப்போனுக்குக் கரப்போன் ...67 42. கல்லாக் காளை! . 102 19. போரில் முனைக! .68 43. அழுகையும் துடிமுழக்கும்........ 104 20. தாமாகவும் போகும் உயிர்! ....69 44. அணியில் புகழ்!. 105 21. கண்ணும் படுங்கொல்!. .71 45. தாயின் கனவு. 106 22. அறியுநர் என்னும் செருக்கு .......73 46. நகுதலும் நகுமோ 108 23. மூத்தார் இளையவர். 74 47.நொந்து கைவிதிர்க்கும்!. 24. வேந்தன் நீ ஆயினாய்!........75 48. நாளைனார் கொள்வோம்........ 111 ..... 110