பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


żs. தந்தைமகற்கற்றும் நன்றி அன்வய்த்து முந்தி யிருப்பச் செயல்' என்பது வள்ளுவர் வாக்கன்ருே 2 "தந்தையொடு கல்வி போம்" - o - • - .. .“ ; : چ ،. تيب என்னும் பாடல் பகுதியும் தண்டு.நோக்கத்திக்கத். - 签亨夏赞 ؛ ی ‘‘ ءعر، ، ، ، ، ، ، ، ، - * :۔..: 够 -> • " - ' .'" சில தாய்மார்களின் பிற்போக்கு - । ६ं,* । । பிள்களகளின் கல்விக்குத்தாய்மார்களும ஒத்துழைக்க வேண்டும். சில தாய்மார்கள் தம் பிள்ஆாகஆா உணவில் ஒருவிகக் குறைபாடும் இன்றித்சரிஆஉண்ணுச் செய்கின்

  • Rolo

மனர். அதுபோல் கல்வியில் கருத்துத்இசலுத்துவதில்லை. பிள்ளை நன்கு படிக்கவில்ல்யென்ங்க்ந்தை மிரட்டிகுல் அவரிடம் சண்டைக்குப் போய்விடுகின்றனர். பள்ளிக் கூடம் போனவிடத்தில் கம், பிள்களுக்குத் தப்பித் த்வ்றி. எத்ாயினும் சிறு திங்கொன்ற் ஏற்ப்ட்டுவிடினும் அப்ப்டிய்ே' تم به ذبية " ன்ன்ன்: என் பிள்ளை.படித்துத் சேர்ந்துவிடுகின்றனர்." தான் பிழைக்க வேண்டுமென்ற கட்டாயம் ஒன்ற்ம். இல்அலயே: அவனுக்குச் சொத்தில்லையா? அவன் அப்பன் பாட்டன்மார்கள் அனைவரும்,படித்துத்தநன், பிழைத்தார். களா ? இன்னும் உலகத்தில் எல்லோரும்.படித்துத்தான் பிழைக்கின்ருர்களா? போதும் பேரிதும் படிப்பும் கெட் பள்ளிக்கூடமும் கெட்டது" என்று. மகாகாடுக.டிப் * . نتیجے۔سا ‘ ‘ பேசத்' தொடங்கிவிடுகின்றனர். பள் எளி க் கூட த்தை வெறுக்கின்றனர் என் கற்றவர்களேயும் கல்வி உலகக்

ர்ப்பது? கர்ல்: ள்ள்க்ஆன்: வேண்டும். இல்லாவிடின் பயனில்லை. ,சில பின்ன் - பெற்ருேர்கள், பள்ளிக்கூடம் அனுப்பில்ை இபத்தில் .தில்லை. வீட்டில் வந்தும் பாடநாற்களைத் தொட்டுப்ப்ார்ப்): அளவுக்கு மீறி ஆழகு (ஒப்பன) செய்துகொள்கின்றன்ர்: -- அடிக்கடி சிற்றுண்டிச் சாலைக்குச் செல்கின்றனர்.திரைப் o ப்ாய் எண்ணிப் பேசுகின்றனர். இவர்களின் முன்னணியில் ற்ேகச் செய்யுந்து உணர்வார்களாக. . . . . . பிள்ளைகளின் திருவிளையாடல் , ...' . . . ஆனல் பெற்ருேர்களின் முயற்சி. மட்டும். ப்ோதாது. பிள்ளைகட்கும் கல்வியில் உண்மையான, ஊக்கம் இ? ఉf تم تويعد مرة ديمة

o - இர்ஜ் சிலர் ப்ோவதுபோல் போக்குக் காட்டிவிட்டுன் வார்கள். பின்பு பள்ளிக்கூடம் விடும் நேர்த்திற்குங் "ug" போல் வீட்டுக்கு வந்துவிடுவார்கள். பெற்ருேசேர்த்தம், பிள்ளை பள்ளிக்குச் சென்று வங்ததாகவே நம்பியிருப்பர்: அப்பிள்களகள். அங்கனம் பள்ளிக்குச் சென்ருலும், வகுப்பில் ஆசிரியர் நடத்தும் பாடங்களைச் சற்றும் உணர்வு, ~ . பதும், இல்லை. சில பிள்ளைகள் படிப்பதற்காக. வெளி: யூர்க்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். அங்குச் சென்றதும் வங்கி வேலயை மறந்து விடுகின்றனர். தம்மை ஆடித்தடித் படம் நாடகம் முதலிய காட்சிகட்கு ஓயாமல்,சென்று:கண் விழிக்கின்றனர். புகை பிடிக்கின்றனர். இன்ன பித يذي. خ . قين: . ومج * * : தைப் பாழாக்குவேத்ாடு ռւ-ւետուպւե Gகடுத் திக்ெ கின்றனர். வந்தவேலேயும் முடிந்த்ப்ர்டில்ல. இத்து فنيينه مزيج كمية يبيح ஆரவாரங்கள் அனைத்தும் ஆண்டிறுதியில் நடக்கும் ே இர்வில் :* தோல்வியுற்ருலும் வெட்கப்படுவதில்லை. கலு:ஆப்பஇலுத்து - * * : * - • * * 4 * : .. * : திருவிகளயாடல்களையும் செய்கின்றனர். இங்ங்ணும்,பன்க், بi* . دنام‘ ہم ہے یۃ من دہ تین ، مند ہ “ ! மில்லை. இவர்கள் இப்ப்ோது இங்கன்ம் நடந்துன்ெ லும் இத்தகைய கெட்டபழக்கங்க்ள்ால் பிற்காலுரு வில் ப்ெரிதும் க்ர்க்கப்படுவ்ார்கள் என்பதில் இ; கன்று ப்யமறியாது" அல்லவா ?