பக்கம்:தமிழர் கண்ட கல்வி.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


170 நடைமுறையில் இருந்தது. இங்கிகண்டின் பயனுக்கு ஒரு சான்று பார்க்கலாம். அரி' என்னும் ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் (அர்க்கங்கள்) உண்டென கிகண்டு நூற் கள் கூறுகின்றன. இரேவண சிக்கர் எழுதிய அகராதி நிகண்டு அரி என்னும் சொல்லுக்கு நாற்பத்தாறு பொருள் கூறுகிறது. அதனேக் காண்போம் : .அரியே பரித்தலும் அருக்கனும் முராரியும் அரியுஞ் சிங்கமும் பகையும் தேரையும் பொன்னுங் காற்றும் பொன்னகர்க் கிறையும் செந்நெற் கதிரும் கிள்ளையும் காந்தியும் தேருமைம் மையும் சேகும் வரியும் கூர்மையு நிறமுங் கூற்றும் வண்டும் வேயும் பன்றியும் விசியும் பகையும் பாயலுஞ் சிலம்பின் பரலுஞ் சோலையும் கண்ணினில் வரியும் கடிலும் முரசமும் எண்ணிய திகிரியு மீர வசளும் தகரும் வலியு மரிசியுங் குரங்குங் புகரும் நெருப்பும் புரையுஞ் சயனமும் எறிதகு பறையு மெண்படைக் கலமும் குறிதரு பச்சையுங் கூறிய மதுவும் அரிதலு மெனப்பெயர் நாற்பத் தாறே." இவையெல்லாம் அக்காலத்தவர்க்குத் தண்ணிர் பட்ட பாட்டில் மனப்பாடம். ஆனல் அக்கால நிகண்டுகள் இக்கால அகராதிகள் போல் அகர வரிசையில் இல்லை என்று ஒரு குதை கூறப்படுகிறது. உண்மைதான் - ஒத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான். பெரும்பாலான சிகண்டுகள் அகர வரிசையில் அமைக்கப்படவில்லை யென்ருலும், அத்தகு சிறந்த முறைக்குப் பதிருைம் நூற்ருண்டிலேயே வித்திடப்பட்டு விட்டது. அந்த நாற்ருண்டில் புலியூர்ச் 171 சிதம்பர இரேவண சிக்கரால் இயற்றப்பட்ட அகராதி நிகண்டு இதற்குத் தக்க சான்ருகும். ஒரளவு அகராதி முறையில் அமைக்கப்பட்டகேைலயே அதற்கு அகராதி நிகண்டு என்னும் பெயர் இடப்பட்டது. அடுத்து. இக்க நிகண்டுகளே மனப்பாடம் புண்ணுவது மிகவும் கடினம் என்று ஒரு குறை சொல்லப்படுகிறது. எப்படியோ அந்தக் காலத்தில் ஏதேனும் ஒரு சிகண்டிலுள்ள இன்றியமையாக பகுதிகளேயாயினும் அடித்திப் பிடித்து மனப்பாடம் செய்துதான் வைத்திருந்த்ர்ர்கள். * அடுத்தபடியாக வா க்குப் பயன்படும் பல அறிவுரைகளைக் கூறும் சதகம் என்ன் ஒருவகை நூலும் இன்ன பிற சிற்றிலக்கியங்களும், பீன் 希 i.டிப்படியாகப் பேரிலக்கிய-இலக்கண நாற்களும்.இங்க்டன. இருந்த அக்காலத்தில் - எல்லாக். மூலமாகவே கற்ற அக்காலத்தில் நிகண்டு, சதகம் முதலிய நூற்கன் எளிதாக இருந்தது. கோழி முட்ை வெள்ஆளயாக இ ரு க் கும். . بيد - பால் வெள்ளையாக இருக்கும்: என்பன ே படிப்பு என்னும் பெயரில் படிப்பவர்க்குகின் நூற்கள் சிம்ம சொர்ப்பன" மாகத்தி ol. பழைய கல்வி கற்ற நம் பாட்டனர்கள், ப்ரீஇ' #aaar இருக்கும் என்பது ஒரு படிப்பா என்று செர்ன் இப்ப்ல்தி, நாம் வெட்கப்படாமல் ச கி க் த க் ன்ன்ன்த்க்சன் வேண்டும். - مه و ه. به عه .. مخا ، " مم. ع ." يتميخة - 激r மற்றும், ஆசிரியர் மாணவர்களைக்கன்ேவிலுக்கும்; திருவிழாவிற்கும் அழைத்துச் செல்லுதல். வித்ான்ட்கன்இன் கொண்டாட்ட நாட்களிலும் )3عreٹrبحی r: 7ణ్ణ