பக்கம்:தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்.pdf/216

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

214

உவமைக்கவிஞர் சுரதா


ஐங்கனைக் கிழவன் 17
ஐந்தம்பு 172
ஐந்துமுகங்களையுடையவர் 122
ஐந்நிறம் 122
ஐம்பால் 192
ஐம்பொறி 149
ஒட்டாநிலை 141
ஒட்டுத்தாள் 114
ஒட்டுநிலை 141
ஒப்புமுறை வைத்தியம் 131
ஒப்புரவு 100
ஒருமதிமுகத்தாள் 153
ஒருவர்க்கொருவர் 121
ஒலி 148
ஒலிநயம் 76
ஒலிபரப்பி 157,194
ஒலிபெருக்குங் கருவி 139
ஒழுகிசை 101
ஒழுக்கக் கோவை 105
ஒழுக்கம் 35, 88
ஒளிஅஞ்சல் 177
ஒளி உடைக்கும் கருவி 134
ஒளிமலை 81
ஒளியச்சு 165
ஒளியுருவ இயந்திரம் 166
ஒன்றற்கொன்று 40
ஓசை 48
ஓந்தி 140
ஓவியக்கூடம் 124
கடல் 149
கடல் வரி 39,192
கடு 17
கட்டழகி 142
கட்டடம் 28
கட்டளை 71,104
கட்டு 17
கட்டுப்பாடு 192
கட்செவி 29
கடைவழி 27
கடைவிரல் 43
கணவன் 148,159,190
கணிதநூற் புலவர் 69
கண் 35,149
கண்கூடு 35,192
கண்ணறை 82
கண்ணேறு 100
கண்ணோட்டம் 36
கதிமேலார் 115
கதுப்புகள் 43,194
கம்பியில்லாத் தந்தி 135
கம்மியப் புலவன் 38
கயற்கண்ணி 65
கரந்துபடை 182
கரிச்சத்து 133
கருத்துகள் 76
கருநிறமுடையவள் 181
கருமை 41,46
கருவழிவு 80
கலங்கரை விளக்கம் 99
கல்லூரி 192
கல்வி அறிவுள்ளவர் 168
கல்வெட்டுப் பதிவு நிலையத்தினர் 158,194
கவிகள் நால்வகை 142
கழுவாய் 35,102
களந்தைகிழான் 55
களவொழுக்கம் 143
கறுத்தமேகம் 17
கறுப்பன் 114
கற்பனை 65
கற்பனைத்திறல் 134
காசடக்குங் கூடம் 192
காசறை 38
காட்சிக்கோப்பு 163
காணும் சீட்டு 95
காப்பது 32
காப்புக்களைதல் 149
காப்புச்சேனை 21