பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/357

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கலித்தொகையும் பரிபாடலும் 333 'இனி நூற்றைம்பது கலியும் எழுபது பரிபாடலும் எனச் சங்கத்தார் தொகுத்தவற்றுள் ஒன்றனை யில்லை யென்றார்...' என்னும் உரைப் பகுதியும், மற்றும் செய்யுளியலில், ஒத் தாழிசைக் கலி' என்னும் (130 - ஆம்) நூற்பாவின் கீழ், ".. நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் ஒத்தாழிசை அறுபத்தெட்டுவந்தன வாகலின். அது பெருவரவின எனப்பட்டுச் சிறப்புடைத் தாயிற்று...' எனவும், அவற்றுள் ஒத்தாழிசைக்கலி இரு வகைத்தாகும் என்னும் (131 - ஆம்) நூற்பாவின் கீழ், "... அற்றன்று, நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் ஒத்தாழிசைக் கலியின் அராக உறுப்பும் அம்போதரங்க உறுப்பும் பெற்றுவருவன இன்மையின் அவை பொருளன்றென்பது...' எனவும், ஒரு பொருள் நுதலிய என்னும் (153 - ஆம்) நூற் பாவின் கீழ் "நூற்றைம்பது கலியுள்ளும், கலிவெண்பாட்டு எட்டாகலின் அவற்றுள் ஒரு பொருள் நுதலி வருவன பிறவும் உள ... வும், தரவும் போக்கும்’ என்னும் (154 - ஆம்) நூற்பாவின்கீழ், "...நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் அன்னதோர் கலிவெண்பாட்டின் மையின் அது சான்றோர் செய்யுளோடு மாறுகோளா மென

  • * 石了@T

மறுக்க...”எனவும், பாநிலை வகையே' என்னும் (155-ஆம்) நூற்பாவின் கீழ், "...இது நூற்றைம்பது கலியுள் ஒன்றா கலின் வெண்பா வாகியும் தனித்து வரும்..” எனவும், கலி வெண்பாட்டே' என்று தொடங்கும் (செய்யுளியல் - 160ஆம் நூற்பாவின் கீழ், "...நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் கைக்கிளை பற்றி இவ்வாறு வரும் கலிவெண்பாட்டுக் காணாமாயினமை யிற் காட்டாமாயினாம். நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் இவை கோப்புண்டன. வென்பது நினையாதாரும் இவற்றுள் ஒரு பொருள் முதலிய ஒழிந்தனவெல்லாம் வெண்பாவென்று அடி வரை கூறாதொழிய..."- எனவும், பேராசிரியர்வரைந்துள்ள உரைப் பகுதிகளும் காண்க. மற்றும், தொல்காப்பியம் - செய்யுளியலில் ஒத்தாழிசைக் கலி' என்னும் (130 - ஆம்) நூற்பாவின்கீழ் நச்சினார்க்கினியர் வரைந்துள்ள. "...நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் ஒத்தாழிசைக் கலி அறுபத் தெட்டு வந்தது...” - என்னும் உரைப்பகுதியிலும், ஒரு பொருள் நுதலிய என் னும் (செய் - 153 ஆம்) நூற்பாவின் கீழ் அவர் வரைந்துள்ள