பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நூல் தொகுப்புக் கலை 29 பிரெஞ்சு: (1) 916)QLIfiğ, Gğrafir” (Albert Dauzat) என்பவர் @grgës “Dictionnaire Etymologique’ arsirgth GT sosyjsiran பகுதி வருமாறு:- - * * Antologie (XVIS.), empr, au grec anthologia (proprem. “recueil de fleurs”; anthos, fleur, et legein an sens “cueiIlir”). - H - o: * (2) ‘Emile Littre - Dictionnaire De La Langue Francaise என்னும் நூலிலுள்ள பகுதி வருமாறு:- o: . Anthologie (an-to-lo-jie), S. f. 1. Choix, Collection de fleurs. Pen usite an propre. 2. Fig. Recuiel de petites pieces de vers choisis. L' anthologie grecque L' anthologie francaise, “M. de las Rochette nous donnera – t – il enfin cette anthologie?” P. L. Courrier Lett. II, 57. 3. En histoire naturelle, traite Des fleurs. – E. Aveo X o Yia, de aveoć, fleuf (Voy, anthe're et de A o Y oe, discours (Voy. logique). (3) சொம்மேர் (E. Sommer) என்பவர் தெர்குத்த “Lexique Franacais - Latin' sisirgoth GTastö உள்ள ப்குதி யாவது: Anthologie, f. Recueil de petites pieces de poesies, Antholoca, orum, n. pl. -- ஆங்கிலம்: 'i - . . ." (1) 'Encyclopaedia Britannica — Volume 2.' (Printed In Great Britain – 1955. Page No: 29) – Qāsystem uéjà வருமாறு:- - . . ANTHOLOGY, a collection of short pieces, or extracts from different authors, especially in verse, and usually of literary value......... The term originally demoted a garland or collection of flowers (Gr. Avgo No Yia, Lat. Florilegium), and hence a selection of choice pieces tastefully arranged, as in the Garland of Meleager which formed the basis for the best-known of anthologie's .........