பக்கம்:தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு.pdf/384

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

382

தமிழ் மொழி இலக்கிய வரலாறு

432. மதுரைக் கூலவாணி 449. மதுரைப் பாலாசிரி
கன் சாத்தனார் யர் நற்றமனார்
(மணிமேகலை) 450. மதுரைப் புல்லங்
433. மதுரைக் கூலவாணி கண்ணனார்
கன் சீத்தலைச் சாத்தனார் 451. மதுரைப் பூதன் இள
434. மதுரைக் கொல்லன் நாகனார்
புலவன் 452. மதுரைப் பூவண்ட
435. மதுரைக் கொல்லன் நாகன் வேட்டனார்
வெண்ணாகனார் 453. மதுரைப் பெருங்
436. மதுரைச் சீத்தலைச் கொல்லன்
சாத்தனார் 454. மதுரைப் பெரு மருத
437. மதுரைச் சுள்ளம் னார்
போதனார் 455. மதுரைப் பெரு மரு
438. மதுரைச் செங்கண் திள நாகனார்
ணனார் 456. மதுரைப் பேரால
439. மதுரைத் தத்தங் வாயார்
கண்ணனார் 457. மதுரைப் பொன்செய்
440. மதுரைத் தமிழ்க் கூத் கொல்லன் வெண்
தன் நாதன் தேவ ணாகனார்
னார் 458. மதுரைப் போத்த
441. மதுரைத் தமிழ்க் கூத் னார்
தனார் 459. மதுரை மருதங்கிழார்
442. மதுரைத் தமிழ்க் கூத் மகனார் பெருங்கண்
தனார் கடுவன் மள் ணனார்
ளனார் 460. மதுரை மருதங்
443. மதுரை நக்கீரர் கிழான் மகன் இளம்
444. மதுரை நல்வெள்ளி போத்தன்
யார் 461. மதுரை மருதனின்
445. மதுரைப் படை மங்க நாகனார்
மன்னியார் 462. மதுரை மள்ளனார்
446. மதுரைப் பண்ட 463. மதுரை வேளாசான்
வாணிகன் இளந் 464. மதுரை வேளா தத்
தேவனார் தன்
447. மதுரைப் பள்ளி மரு 465. மருங்கூர் கிழார்
தங்கிழார் மகனார் பெருங்கண்ணனார்
சோகுத்தனார் 466. மருங்கூர்ப் பட்டினத்
448. மதுரைப் பாலாசிரி துச் சேந்தன் குமர
யர் நப்பாலனார் னார்