பக்கம்:தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு.pdf/385

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்

383

467. மருங்கூர் பாகைச் 495. முடத்தாமக் கண்ணி
சாத்தன் பூதனார் யார்
468. மருதம் பாடிய இளங் 496. முடத்திருமாறன்
கடுங்கோ 497. முது கூற்றனார்
469. மருதன் இளநாக 498. முப்பேர் நாகனார்
னார் 499. முள்ளியூர்ப் பூதியார்
470. மலையனார் 500. முரஞ்சியூர் முடி நாக
471. மள்ளனார் ராயர்
472. மாங்குடிகிழார் 501. முறுவெங் கண்ண
473. மாங்குடி மருதனார் னார்
474. மாடலூர் கிழார் 502. மூலங்கீரனார்
475. மாதி மாதிரத்தனார் 503. மையோடக் கோவ
476. மாதிரத்தன் னார்
477. மாமலாடன் 504. மோசி கண்ணத்த
478. மாமூலனார் னார்
479. மாயெண்டன் 505. மோசிக் கரையனார்
480. மார்க்கண்டேயனார் 506. மோசி கீரனார்
481. மாலை மாறன் 507. மோசி கொற்றனார்
482. மாவளத்தான் 508. மோசி சாத்தனார்
483. மாற்பித்தியார் 509. மோதரசனார்
484. மாற்றுார் கிழார் மக 510. வடமநெடுந் தத்த
னார் கொற்றங் னார்
கொற்றனார் 511. வடமவண்ணக்கன்
485. மாறன் வழுதி 512. வடமவண்ணக்கன்
486. மாறோக்கத்து நப்ப சொருமருங்குமரனார்
சலையார் 513. வடம வண்ணக்கன்
487. மிளைக் கந்தன் தாமோதரனார்
488. மிளைக் கிழான் நல் 514. வடம வண்ணக்கன்
வேட்டனார் பெருஞ் சாத்தனார்
489. மிளைப் பெருங் கந் 515. வடம வண்ணக்கன்
தன் பேரிசாத்தனார்
490. மிளை வேள் தித்தன் 516. வடமன் தாமோதரன்
491. மீளிப் பெரும்பதுமனார் 517. வடமோதங்கிழார்
492. மீனெறி தூண்டிலார் 518. வண்ணப்புறக் கந்த
493. முக்கல் ஆசான் நல் ரத்தனார்
வெள்ளையார் 519. வருமுலையாரித்தி
494. முடங்கிக் கிடந்த 520. வன்பரணர்
நெடுஞ் சேரலாதன் 521. வாடாப் பிரமந்தன்