பக்கம்:தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு.pdf/386

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

384

தமிழ் மொழி-இலக்கிய வரலாறு

522. வாயில் இளங்கண் 538. வெண்ணிக் குயத்தி
ணன் யார்
523. வாயிலான் தேவன் 539. வெண்பூதன்
524. வாலம் பேரி சாத்த 540. வெண்பூதியார்
னார் 541. வெண்மணிப்பூதி
525. வான்மீகியார் 542. வெள்ளாடியனார்
526. விட்டகுதிரையார் 543. வெள்வியந் தின்ன
527. விரிச்சியூர் நன்னாக னார்
னார் 544. வெள்ளி வீதியார்
528. விரியூர் நக்கனார் 545. வெள்ளூர் கிழார் மக
529. வில்லக விரலினார் னார் வெண்பூதியார்
530. விழிக்கட் பேதைப் 546. வெள்ளெருக்கிலை
பெருங்கண்ணனார் யார்
531. விற்றூற்று மூதெயி 547. வெள்ளைக்குடி நாக
னனார் னார்
532. விற்றூற்று வண்ணக் 548. வெள்ளை மாளர்
கன் தத்தனார் 549. வெறிபாடிய காமக்
533. வினைத் தொழில் கண்ணியார்
சோகீரனார் 550. வேட்ட கண்ணன்
534. வீரை வெளியனார் 551. வேம்பற்றூர்க் கண்
535. வீரை வெளியன் தித்தனார் ணன் கூத்தன்
536. வெண்கண்ணனார் 552. வேம்பற்றூர்க் குமர
537. வெண்கொற்றன் னார்