பக்கம்:திருக்குறள் வசனம்.pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2. இல்லற இயல்பு 37

இருப்பவர் மனத்தினுலும் நடுநிலைமையில் இருந்து தவரு அதுவே சால்புடையதாகும்.

இல்லறத்தாராக இருப்பவர் கம் மனம் அறிந்த ஒன்றி சிறுத்து நடுகிலேமை தவறி கடப்பாாாயின், அவர் அழி இச என்பதை காம் உறுதியாக கம்பலாம். டுைகிலேமை அறுமையால் கேடுவரினும் வாட்டும். அக் கேட்டினேஇதழ்கிாே-அறிஞர்கள் ஒரு தாழ்வாகக் கொள்ளமாட் ஆச்ர்கள் சான்ருேசாக இருப்பவர்கள் தராசின் முள்போல் * உடையவராய் இருக்கவேண்டும். அன்பு கருதியும் த:ை கருதியும் ஒரு சார் சாசக்கூடாது. இப்படி .. கவே அச் சான்ருேர்க்கு அணி எனப்படும். நடுநிலைமை ல்வின் கண் மாறுபடாமையானும் காட்டுவதேயாம். இல் சொல்லில் கோனுதல் இல்லாமை எப்பொழுது ம் : மனத்தில் கோணுதல் இல்லாதபோது அன்ருே தம். எனவே மனத்தாலும், சொல்லாலும் கோலுதல் ாது. இங்கனம் எடுகிலேமை இல்லறத்காருக்குச் சிறப் 1. பண்பாலுைம் வணிகலும் இதில் மிகவும் எச்ச கீத்தக உடையவனுய் இருத்தல் வேண்டும். எப்படித் தன் ஆளேயே பொருளாகக் கருகி விற்கின்ருகுே அது லயே பிறர் பொருளையும் தன் பொருளைப்போல் கருதி ம்ே செய்யவேண்டும். அதுவே அவன் வாணிபத் கல்லகாகும். இவன் கொள்வது மிகுதியாகவும் iப்பது குறைவாகவும் கொடுத்தல் கூடாது. இதையும் த்தில் கொள்ளவேண்டும்.

o

,ே அடக்கமுடமை

அ.க்கம் என்பது உடல் அடக்கம் என்பதை மட்டும்

ஆதிக்காது. உடம்புடன், மொழியும் மனமும் அடங்கி

இதுக்கவேண்டும். இவ் வடக்கமுடைமை தேவர் உலகத்துக்