பக்கம்:திருக்குறள் வசனம்.pdf/76

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


婷。 * + - 74 திருக்குறள் வசனம்

பெற்றப் பல பிறவிகளிலும் துன்பப்படத்தக்க பாவம்

ஆவோம். இனத்தை மேற்கொள்வது என்பது எளிதான செயல் அன்று அசிகான செயலே ஆகும். பொன்னைப் புடம் இட இ. அதன் ஒளி மிகுகின்றது அல்லவா? அதுபோலவே அன்பம் அட்ச் சடக் தவத்தை மேற்கொண்டவர்கட்கு

சன்ம் பிசகாசிக்கக் தொடங்கும். ஞானம் பிரகாசிக்கப் டிசம் இல்லாமற் போகும். தவம் உடையவர்களே எல்லா

உயிர்த்தும் கொழும் காரணம், தவம் வாய்க்கப் பெற்றவன் ஆக்கவும் அழிக்கவும் ஆற்றல் படைத்தவன் ஆதலின்

என்க. வன் கவத்தை மேற்கொண்டவ ைஇயமவாதனையி னின்றும் நீங்கியவர் ஆவர். ஆகவே, இறப்பைக் கடக்கம் ஆம் தவம் துணை செய்ய வல்லது என்பதை அறிக. மேலும் உலகில், ஞானம் உடையவர் சிலராகவும், அஞ்ஞானம் சிறைக்கவர் பலாகவும் இருக்கக் காரணம் யாதென ஆரா யின் தவம் செய்து ஞானம் பெற்றவர் சிலர் என்பதையும், தவம் செய்யாது அஞ்ஞானிகளாய் இருப்பவர் பலர் அன்பதையும் அறிந்து கொள்ளவேண்டும் அறிந்து பலர் தவ கில்யை மேற்கொள்ள முக்கவேண்டும். 4. கூடா ஒழுக்கம்

தவத்தை மேற்கொண்டால் மட்டும் போதுமோ போதாது. கூடா ஒழுக்கமும் இருக்கல் கூடாது. அதாவது இசம் விட்ட காம இச்சையை மேலும் விரும்பும் வழி தோன்ற அவ் வழியே கொண்டு கின்று தவத்தோடு பொருக்தாததாகிய தீய ஒழுக்கமாம்.

மேலே கவ ஒழுக்கம் உள்ளே வஞ்சகமாகிய ஒழுக் அக் க.ையவனக் கண்டு தன்னிடம் கலந்து கின்ற ஐம் :ேது பூகங்களே அவன் செயலைக் கண்டு நகைக்கும்.