பக்கம்:தொண்ணூறும் தொள்ளாயிரமும்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


24 பட்டது - கு ைற வு பட்ட து - என்ற பொரு ளுண்மைக்குப் பல சான்றுகள் த ர மு டி யு ம். தொள்ளுதல் என்ருல் தோண்டுதல் - துளைத்தல்; தொள்ளல்-தொளை - தொள்ளே என்ருல் துளை: தொள்ளே என்ருல் துளைக்கப்பட்டது - குறைக்கப் பட்டது - எடுத்துக்காட்டு: .ெ தா ள் ளே க் க ச து. தொள்ளைப் புலால் பை' என அருணகிரிநாதரும் கூறியுள்ளார். தொள்ளே என்பதற்குக் குறை' என்னும் பொருளும் உள்ளதை, தொள்ளே யுணர்வின் ன வ ர் க ள் சொல்லின் மடிகிற்பின்’ என்னும் சீவக சிந்தாமணிப் பாடற் பகுதியால் அறியலாம். கம்ப இராமாயணத்தில், 'தொளை கொடாழ் தடக்கை * மணித் தோளையுங் தொளைத்தான்' என்பன காண்க. தொள்ளை வான்பூ-அகநானூறு. தொன்ளே மன்றத்து-புறநானூறு. 'தொள்' என்பதும் அதன் ெபா ரு ளு ம் கினேவிற்கு வராமையானும், குறைந்த பத்து - குறைந்த நூறு - குறைந்த ஆயிரம் எனக் குறிப் பிடுவதில் மக்கள் ஒருவகைச் சுவை காண்கின்றனர் என்னும் உண்மை புலப்படாமையானும், பழைய இலக்கண ஆசிரியர்கள் தொண்ணுாறு, தொள்ளா யிரம் என்பவற்றிற்கு என்னென்னவோ புணர்ச்சி விதிகள் கூறி இடர்ப்பட்டனர். அவற்றின் உண்மை 1. திருப்புகழ்-289. சீவகசிந்தாமணி - காந்தருவதத்தையார் இலம்பகம் - 4. கம்பராமாயணம்-அயோத்தியா காண்டம்-சித்திரகூடப்படலம்-29 கம்பராமாயணம்-யுத்த காண்டம்-நிகும்பலையாகப் படலம்-123, அகநானூறு-149, 275. புறநானூறு-333.