பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தொல்காப்பிய நூற்பா

உரைகள்’ எண் நூற்பா 1. 2 3 4

1. அகத்திணை மருங்கின் டு Gr அ! &#شده ب 2. வேந்துவிடு முனைஞர் உகிர் 2– ৫ী H_ ගී 3. படையியங்கு அரவம் #な- 五ー 母Q 4. மறங்கடை கூட்டிய تتيaيست 母°五一 乐乐7 التي تلي 5. வெறியறி சிறப்பின் டுக இடு ৫া8ে அ 0 6. வஞ்சி தானே డి; డf لائی ہوئے/ తిగా O கூடு 7. இயங்குபடை அரவம் &m áT && ஆ0 அ 凸ö岛 8. உழிஞை தானே 4 கி ர శ్రీ శ్రీ | க 2. 2. 9. அதுவே தானும் & 2_g &g-g க உடு 10. கொள்ளார் தேஎங் සිං. ග්‍රි LF 岛肪一母 ö历–应一 11. குடையும் வாளும் கக.க. கங் டு & lfil on öF&P9一 12. தும்பை தானே ஆ. முது: கசடு 59 6া *$ 5P é}} 13. கணையும் வேலும் 岛子安,岛乎°、 கடுஉ கடுக 14. தானை யானை கடு டு கடு எ dži En F. Gb G 8fft 15. வாகை தானே கிகி இ; ; ; இ! & gO g Gr2ふ 16. அறுவகைப்பட்ட 空 @F3- 5, 9, О ←Ꮟ & è a_0 O 17. கூதிர் வேனில் உ0இ உகச 2.2. 5. 2. 2. சின் 18. காஞ்சி தானே 2. ட0 உங்.க 2.五- 五- 2.#5.ér" 19. மாற்றருங் கூற்றஞ் உங். கி 2.5 க் உடுக உடுடு 20. பாடாண் பகுதி உ டு எ உடு அ 2ーリs 3– Gt G– 21. அமரர்கண் முடியும் உசுடு உசுசு 2. இன் ஒ; 3. GTSP 22. வழக்கியல் மருங்கின் உ எடு உ என 2. அ0 2. t. 23. காமப்பகுதி கடவுளும் 2. தி, தி 2. இ! 9 انگی یع سس ۲ برای حاشیهٔ 24. குழவி மருங்கினும் 2. அ.கி. 2. அ. அன் 2L డౌ 0 - 2_. ఛ్ శ్రీ 25. ஊரொடு தோற்றமும் 2. கி. ட .ேக.இ. உகூடு உக அ 26. மெய்ப்பெயர் மருங்கின் உ00 ட00 க.02. 5.0 2. 27. கொடிநிலை கந்தழி 五-Oリー 。-O@ 五一G3T 函.岛5 28. கொற்றவள்ளை ங், கடு க.கடு f恋.& @7 # ó 9f 29. கொடுப்போர் ஏத்திக் 1.க.க வ் உக 五_a GT km-f-ぶ 30. தாவில் நல்லிசை 匠一五一五一 萨一员一安 க.ச.அ. உடுக

பிற்சேர்க்கை. பிற்சேர்க்கை, ! பிற்சேர்க்கை. 11

苓 1. இளம்பூரணம்

2. நச்சினார்க்கினியம் 3. பாரதியார் 4. ஆய்வுரை (வெள்ளைவாரணர்)