பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/382

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தொல்காப்பீa:ம் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

பேய்க்குரவை தானை நிலை சிருங்காரநிலை உவகைக் கவர்ச்சி தன்னைவேட்டல்

வாகைத்திணை

அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்கம் பார்ப்பன வாகை ஐவகை மரபின் அரசர் பக்கம் அரசவாகை இருமூன்று மரபின் ஏனோர் பக்கம் வாணிகவாகை

வேளாண்வாகை மூவகைக் காலமும் நெறியினாற்றிய

அறிவன் தேயம் அறிவன் வாகை நாலிரு வழக்கிற்றாபத பக்கம் தாபதவாகை

பாலறி மரபிற் பொருநர்கண் (பக்கம்) பொருந வாகை அனைநிலை, வாகை

கூதிர்ப்பாசறை கூதிர்ப்பாசறை வேனிற்பாசறை (வாடைப்பாசறை) ஏரோர்களவழி

தேரோர் களவழி மறக்களவழி முன்றேர்க்குரவை

பின்றேர்க் குரவை

பெரும்பகை தாங்கும் வேல் அரும்பகை தாங்கும் ஆற்றல் புல்லா வாழ்க்கை வல்லாண் பக்கம் ஒல்லார் நாணப் பெரியவர்க்கண்ணிச் சொல்லிய ஒன்றொடு புணர்த்துத் தொல்லுயிர் வழங்கிய அவிப்பலி அவிப்பலி ஒல்லாரிட வயிற் புல்லிய பாங்கு பகட்டினானுமாவின்ானும் துகட்டிட

னிற்பயிற் சான்றோர் பக்கம் சால்பு முல்லை கட்டில் நீத்த பால் எட்டுவகை நுதலிய அவையகம் அவையமுல்லை

கட்டமை யொழுக்கத்துக் கண்ணுமை இடையியல் விண்புகழ்க் கொடை பிழைத்தேர்ந்த் தாங்குங் காவல்