பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/386

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(6):Turiqi đỉrı) nog) und@reg.)ế3

(9çZI ©-1.11g soa’sı qıoguesso isos) urte) qi@rio)) 4ırı9őfut 119 uforsørveso)

(ụrere@77rtog)-IIaeso) --Thng To sợ sựrog) grøfte@Trog)-qrabeg) ự#0ņitog)q2.gf ç; † ựsoon. Josseg

.geogiqofte so 1,907

(9ɛzɩ Q) 77.115$aïH quoşusėje ips@url(o)gi@rī£)) greason ogo.svrtofortoto)

surnošsiri ! asrto hos

IỆșm urmgegogs)gț¢) reg) u Nortog)ế3

  1. 9[, ↑დფ,

@iņi ugĒĶīdriogorgio (LçL @DT 11@ĝaĵH quo? 119,91,9%) url(o)gsg)ri(g))

quaeorgogne)dołtąrası

1,9109&quepous? 4.gso.gifo (quo? uosyo (!9@ urale)qi@no)) r.p.thre 1,9190) qoftoo.(1995

(g9L , trgo) Jewoogiriųjų đỡrnobilo (z.g. p. 5):1-11&#affn) (q1 oorloge isos) uri(c)qi@rae)) grupaĵon logo unor ortoto

șrnųossos ojosiosos

(9 gTrose)- unsporvoso) qıłmú09@ qshmegos

(ç soorte ex-urilogorvoso)) 41 u 199.199$ $ 1,9%øsąjowe

(; (57treo-urilogorsøg) {&&&& ajors logo@ų isī£ ự999 rođĩ) to

(g \g-Titolo-uringøre0) IẾ £1,9 uso” (gorringsg)

giacco sofiquists

10090919-17 issão popop-uri ņ1009 susț¢-Ġ ogrngn 100909&#affi - qırmgif|Logqoloče) Z-哈密增諡为超自河

ņitog) • s hego-go) og £8ogoso “Z

qarte dosựrnom-ngers · I 1:9 coểosso-irse)

!rnrisoņas «off 1çois aeriq; los