பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/387

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


{4},umurosto vďrış) sıúøoffwn zgoz qıaĵH) motoogoo ușorf) 41.un.orgo&

(z+z; (s)-1.113$'affa .ls (89 utri mụ(5?) qľ,Ēąsg)ro (90949đi)

(5): 1.1/riqi đình ng@vae) stofnfo @ § €

(6çŻ qa’sı) ařwogígðrilo) rr-iges to (L9Z qtaï F1) „úgos 199ųı uqoqofı

(@)--Tluriqi đỉrı) IẾ £ af Histnogi af 199-og)

çı@ @@--Tlus? qømtąjąj do

(691, 0)·(1·(1@@@H quoşulsējo 19@ urale)qi@rasa) „JĘnsī£9.5 to) @!~~rijs? {z} os ofte (c) 'ht) „útsogoljno logoff.uwate)

(891, 6)...đổșařH qī£? 1959 isos) uri(c)qi@rı(g)) op Isī£ fòso@goto (I Į · I · Rø0) ·H) ņỗogos ĝismong) sąøH

(„ságogo um 41@goo) IỆggjaffe) te.^{o} Jaeg) normno oặ&

(19L_077.105$assa ospilotso ŋɔgɔ tsraeg) qisu)ris, piloso 1,9%) ting)qi@rile ) 10goon © opfing-is? 6 * I * reso) o 57) șofato greg).uose)

Isoaff. Einwog as igelec) - qfu msaġar 4ffē.ńso

(ç9 L. 07.115$ařH „úgog@s urn qig) og குடில்ாமமுகுெ 5 ©Tido qørmgqs.fho

|(792 qiao Hi) qeŲn@Joe) și foɑsgi gi

(Lçź quas fi) „frīstīto f-109.sırısı)o(o)

(o i g-Trø0-aerliggøreso) ș.aernfilo). 109 gi © qỉ đi@

(6 (6...Trio&)-trilogoroso) g-æf)%) społīvo ụnog) uglo)

(8 uralngoftog) ego treep) đỉnosťgreso) urmaecocessoaeg)o(§

(), (8-Tırtos@olurilogorvo@) (9094903ışığı ansessi ugĒ04īņtās

a’q’uo'o șefirogress

oposfforms@aqes mugig)

fđựusgaggoff

海ebs)*

ņ909 usosae) ģinās

afgøĝșařH

  • (){