பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/388

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


冷峻岭0909资崎ng@@

习为E99圆岭g 495īņIỆgsg)args ugi đưego urm 4%) off-qi@isht qs) ugiqęgornoso) (quo? uoso usos) uñoqī£)rne)ohra aŭtoo@pą) įjudeţjağıntep 1995m.ngogs @ qstvoHsição (gioșilosoɛ ŋosì vriesgorio)#459 moș09.59 (5?ų, o aïqĪrilo) quaereqe sfés@mkou.ốrı çığặgsgrēņižos) (3çZ qraj H)qilisī£; £109,09an-bas?@ș@o@p-Toer. J1909 uspąstopogoqøfı’’’goɖfi ugotoș-nego uolo(ų refo@zafogo-IIaeg)IỆugosmovo sự đạo (ụfø@rifsg)-qıaeg){ų fortos@-inog)-szigeựs4 godimo gospąs@fı) 191Irn-agengrønøge@@-awon Ựqïsmuo uomite($(sąstomree) uga 1933sąjunnsø) Jutusố-īgo uoso) · þI ~7 mga usos) proogeri (9çZ quash)z9z qıasfı($s-to(ireo-uruņottolo) „saeo uso qĒJo-Tofi)49976) use) og feargi og dooĀNog -ingslaeogeố6),...;-ingo-a · çE

(0,1 s. (3): 1.665$.aj H. qi?? Jego ups) uratoqası)ng))

soțoasfıylu rígig)qø~īgās ori gig, urm(# I (87 mitolo-urilogono(o)) (yı “ i ofte (o H)@*史』園 4,5 ĝis eosqn logo.urtoujočoĶīnsooq. 1,9 urbaț9ể©ĝura ‘zs (@"Turiqifori) tạo útfi) tạo ú@ sĩ ưes@ (sideɛɛ-ŋfertos@Tiriog)4Joura (5).Ljnog) đī)s?(£ I Egoroto-urungsnøe)) mujaessaeosoissora: „Jste gamoIĘloďù isotopodo sự9Ø1,91095īņ@g9 u-lags @afgøgif@go · I I

  1. wyn&ávrı yasis ugisąrngotgoogwarossosqi 1,9 ofiqueģ!rnrı€)ņď ges@ 1ņ9 is urią sử