பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/389

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(“Torinsĩ qŤ ulogo uriqis)ri(o) qolloqsởio qț¢fi ușouge&3 Jowo uos ? u-ně3

(~ıørısı sự ủngo uriqi@riso)) 1,709ųogs dataegeri

(~1çoraçısīgs u.69s) uurilo)) soologi urig) quaeriqi@Ġ

+/, ‘Ê’, ‘; } ‘09 (ụrto@Integ)-sagog) os smugo spo-agos musgosto

(ựfetto@Tireg)-szigots) rad-Trīsfire qi@ugh gooogsti uoo)

afqsritg) sẽ lluogo

4ırwaffori ----74 (r-ilogowi

șabljogo ogrnneg)4No 41 urīgyrađifĩ qasso logo uso@@a1g) offrø

(z.Z. qigolo) 409 seg)gilo) ~ī09@ņi 1009ko 19ego 199@ (${osouffgif@*

'gørıfı,5%)?) #1 uniqørıņdesa

'&orī£14/show qofteg)69&ogąogi

g)o ĝis gewoo s'agos@łąo nowegitis?

(Ł sẽ url(o)- uraloportowy) goɖoɖo 1990sī) (goggi Iselurio

(690942@j qø-aur)

{6 ff.uraso-uringsreso) 4ynoglosīų,9% từ 11oC) (z sourilo)- urībgøreso)) 49.Dog) ựsormobiljoe) ( 1 s@ jura@-uri Ingerto (o)) ugo-i-togs uso įsaern-Two@

(Os 10090905 qig)no) qť urī£)Ġ-urilogore (0)) 1:11, mistīgi (g) fnfnfo@

(OZ (9-Trø@-1/r logostole)) Ķītī.uose)?pgøgn soffo

(6L) q'affi) @ 09ĝsego@o(g) (68Z quaĵH) IỆgspusē 10909 urm அமுைன்ெ

gogogiqøđìo '9

ự9ųorto 1,7 urt»’9

†† șqigonoga 4ırmaeeesoluogi@rı(g)1107 opf, Higireg) · @ ₪og urig) # og “Z 1,9€gj uso ogsųırm--17:7 prms@reg.) 1996 oreg) sa urtersøflo@ 1995 (Tűjeg sữrnssono (g) + s

geweigs flogoaïqfijose) '91

dagogjobĩIỂ ogs

سنة 25 ميسس