பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/390

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(#9z qi@H) IỆại sẽ stø09 do sg) uafo) 1999 (4/1/mr-909-19ěề quaĵH) motīgi soți do

(o outre 1,2-a fego 11@41 rotos@smsẽo...sraeg) (9ç qingos -qıa, fr) rnųstno içedene są o (ao logo ,-ur,-aernaegeristop) qīhigije neoff

{@~ı urıurfir) qi stornoffocoso igraeesgeefs)

L91 golo ‘(ç't goo) 1909 us?--Toerisiaenodo($ (oz, quas H7) * ~i (gogo@o@rtø0) (9 iç qia’sı ; @@%fi urte igoye uso (3 og qiāfī) 109.199$ ĝi.gae91ņ9 url(g)

quaeơa 199ưio) đi@g9.gørı Ģyri q'aoise) orģisko (ze soo) fmu.ogogo lepoo? (1,907 uso (ựrto 1,9‰. Į į sidos) tại đurmgegoori urte uog) apoqooaeggae@ae ĝi sẽ qif@airng 4, ilsĪgså 城崎邸4/975 圈圈母翰 (9ç qTaïs) rhytm-a işøão no Ķīąťro

189199 109.149 urte) 1ğı fermòfiges@ ₪ 1991ņof)

(†7 sĩ (goți.ńso-urangø flø0) q(f)mo q1(f), oopgøH

(qīngmaeus pujoso)?(f)) gif@sirng.gif@qť o (quae mudougoujoso)$'efò) Igelpo 1999), q}{s} (+ Jogou-auri-urilogoro (0) qıłnųış9 few off

(+ No url(o)-prisportsso)) 崛岛&94闽避冷落9治?

qø-i-Illinoaids- og

aooogs neofi og

motsoff so tę9-ą, o į

sıraț¢ £ + r, sære uoff

湘f)

quae gosłquios;

șrang) tạo «ejo

1ựero uratů síť