பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/391

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(z 9z qtashi) astrogos 1,20f); guy 1891,9€.

{@7ī urīṇaḥ sự lưỡfigņigosfè) q1@paens gjųņotsi)s@ĝo (gl. quaĵH) -ststøąogi igooto)țire doqogio (ZL quash) 49月9母将匈险9

(* l.qra’sı) (§ 10909eg qŤgooĘ,707

(6 rmoso)- qe tjoc) șđì)) mgogo.urnąo uso @ @ @o@safogora ( ! LL qøass)) işe yılış909 dosi 199đì) 1090913919

(i 97 grash) IỆqs qĒ fotogaĵo sĩ) tiaĵo) 199? (ų urmflowo loĝ qīāī sā) rn sig o gog.sto

4,5 ĝis assoq; so

{ { 6z qīāīH) qoftewig) 4.gsg)ri(g) qťJorģinoso op.11.199.11@

(gig qi@HT) mựggo logogi os são

(£8 qiolo) +ırıņ–107 #ırmastoso (1çi gios) og steg’affaqisujo (£9, quaīsi) ợsmrtia’q’uroorg/sòrie) (09z qıaĵH ) quiĝin use) ș.au!ore {6çz qish) „úgog síðrie) s-i gosto

(L og sự đo-uratoportolo) q1.1,95īņırısı6) o 1909-1951

(į į socoqs.fho-urilogetto (o)\, q1.1,0.1,9f90) yqt l'off

(g s ∈ 09@ 11:p-uri sogenougy) 99491909.gsmogorgif@*

(6çZ-qıaľF) dogs)rne) si-109,7 ro (I Ģ&oqi diff-uri segongo)) Ģormfølge 4,9'orgiớūkso

qøgtņlugĒ Ļu@@fio

qøgĒĢ4,9fn (3) tilgæng) işøgs Įff, Jase)(o)gjeg)

apogođenosso)rīgosiaľto おeggs) g」もシ

宿观p??崎ymn9羽

  • $s;
  • Zs
  • [{

‘Os