பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/393

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(912 quaĵH) @ s’aff rigolygfa af

(ç’I “RĪąfgr.) .srmri@ņ0909$ (Qiego urn 8ZI-ÇZI (843) ijo paeos@on

(1ç- qi&o[$ Isooqi logo 07-11@qieg) $$41 urīgs psiqĪsá (Lo-yɛ 1941og)ąo uos ndog) ogjon ae aegsgiftørfræ

asool/org/soap oogsong)

In ulogo inpoang) hed&thmaeosapuo. (L qiqřH) Tilform{&-7&so sūgso (91 graffi) úø959 rneo"...ugi logose

rinių urm-atoori:14/1/pig) (go sąsốrı) sosyri@ qs u Ffïqiū (); (os.L @Tid@șa’Ħ) ogroșu oso qo@uneytig)no) #ễogo ignologogo

(4 g q affi) Ģsida? --Twofiņafeg

மஞ்ைஜீடு ஒரு

(#9z qıafh) fit-To) (99,57 gïgnorių poko suņooșđi@ qsureso

soț sınırı 01:19 uspo) są9ło 199ş ugi 1,90959909

([$gori:Isqffsgri) 1909 umgogo sogeorgi@$

(9Ị quash) if(noso mẹ77 ugi svogouse

(IĘ quaĵH) qī£7.407 --109Fıçıařeg

(£s sourio)- uruņotelo))

·őt 1/rı đỉohiqi@ho

·si·afē uso H-IIaeitto

attoo@rag) m@ņotos@sergirmro og

too@o@@@qs.orių. 19 *Z

qinorífm-ıøeriorgirnő ’s

apoĝđi u fie (Iz

~ıøørīqī£)ri(e) 'OZ