பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/394

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(LL quash)

qodo og 1909go gogoto loĝ903

{6! I o Lŷ { “Zip 1-LØ I (3711&o-siaogg) og 1909.11 (goțofensaegs

(81쉽: og iz qolog)ąo uso osimoto) giriqi@so gango@19 (9), qatjha , „şøfteg)o 189&ofte@@

(; s. ‘sīgségri) şu-i teges ogsges?? : (qnogra sąonqosog · @ qsgri) „şoşıņrtotoo ŋoo Isoologo? (pçi qiaľĦ) Isornog) persooqi&#3 { Loz quaĵo) rauno sposoɛ, ŋoo Tổ

paesnę ekri saore so

冬(1ọg qi@H) sg).ĝugolioqørı đg)ğïaeo uzoqørı (109@jos um 419)?$) agos@@ 109GT 99qTqiņơTC)

靈囊

(Loz qī affi) møge H qıhlornøyűTIẾ qisqsijas-asp?issurg)

(ş s • Rīgsgra) Ĵrnrie) samotno os@upoufn „gos røg)teggoogi

(16z qīdīH) įrmín sẽ sụsofo Isaïg s@ạformoso įstrios flog)

srnges soos și scoaeso?

(6 quash) IgorasıțJura Ựrmų,9 ugiftøsă

(Loz qīdī H.) maggøĦT qisms@rn.g)!!!?

(£ 6 quash) 109070)ứī) yn offi) gogo, Ego@j

(zp qashi) „útgøqi usĩ quaeņ9.łyra

quae efigi isoč

qī£sprung9 umírış) @@ņIĜIgogo@lung) 'L

sfi ugato)(3)g(3)

ająĪrio) qitnud ugi '9

qīāŤąľu?(g) -ı Taoq yae@@@so og

grono-Too Logo rūgārņ19 qøs șig) uoso) o ț7

!rnraos ás xesto 1,919 writŷros