பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/395

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(gebssgggミe-deg) sowoposfēąpai Hat@ogg tɛ; o gos?) @@ a909-11@e) ogorgiftøg,

(0,-IŻz :Igo usog)ą91jo ndeg) Bosmongo logo u 19 urternuft»

(qī£1.5m uue 1,9 uocaedĺ)) ocas dog) pg.115 đigerigae)ko

(19-8文 gitto : 1,9 logogo uso ridogo) 1,909 ugĒĢ~ītneriqi@ī£ (og sữąřigra) og 97.1fffņu/~io

(LZ -çZŁ (3@.do?figos@ga) mố@ 09 1çousleg)ąørs (0ɛɛ qi@H) 1909 uoș-Iones@giftsg)

-(861, @776 @ s’affa-1,9 ugĒģijąofù) £57 qiri o sūj.frog)

(O3 · Rīąț¢rı) qŤUJT sisi).CT solo June

(s@@@rı) 1909 urmaegooigs), { s.p. sąsigri) 41.1999.urns@oluas são

luogi (fi) igolontalogo-æ (986 qiaĚH) @orilimųorlog) nowo prvoeg) (og "Rīgsgrň qřđầus) sowego paeső

(Loz qiao H.) qørte qøĝos@ris (Ogg quaĵH) 10909 ijo?--Twonogrieg) († 98 077.105$aĚH) đợ905$.1łrn qig)os) qęła qa@@ §4, uso

1,9691protifs 1/?(o) aoû909$ 49-jarriqřışısıaľto ? uaj 199@ (ZI

(03 ‘RĪĢĪĶĒri) 1909 urmsgjų9?

q'ijirī£)űı,ço urte hermog, 4, traťg)ąĪujos) "Is

(1) 'IÊ@srı)“...is?/good 1999 umfoliaľto quo spljose 41 l'aïg) igoros) '0's

nego gif@@ tog)

(Og o ff@@rið@@rilo) rmgig)--11:p957 ‘6

qĩ đầu@ @o@ į Noslē;

(Ogg qi@H) 19ego usqĦ-iges@qi neg)qigog)rne) fuugigi usē (6I (3@rto-uriaegorio (0) isotos@ē3 89 urīg)aĵo,903@o qī£)ę į uogiųj 1999@so spao 09 199Hugo«,999@r@ (8.