பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/396

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(ç0ɛ qa’sı)

1995 mínusos, pabėsmrts (9ç qiaf H) qıf@gmuirm@goo), (£LZ-OLZ (1909 urısı so-fi-ari)(o LZ-ILZ-isotirir.) 1999)reso pɑfformastosurigog) nooipėsiomaggøát(wo qia’sı) aforgi@gro • •(ngoạo.useqolonio (6):ang了 (9ç qıaffi) șas H. Googs urn țigjø@)硫f)999譴Ķī£7aț¢g sẽ tạooạtreg, rmg)$șaïgovosmlung) sowosya ip.Littođìgigif@snuiñăț¢90ké qi@ștī£) sinyềugoś z (zo graffi)(soz quash) qęgnú0%> rmg)109&ologo ulogog) ingen4/ uigo spē3 · · · · · ·象察部 {*** sąsiųsowndows.gr(£6L @7-111&șaïti €0Z spoj Hi) (sogn fí0%, -qış şıpse ups) urme)ưī@no)(

• • • • • • • • • ” ’zo qia’sı) gia’q’uoso) oț¢’Q) 41. u torņođồgfæH Ķī£đạo ươm41.1/rış)(o)rn ogoļo unoff-quosog) 41.11.1191,9 uolo) o ¡ 1,909&#@gossi-a (69 quos Hi)(8 × 1-9LI aste usergræsorts ~i (gerųstoso-rwolustoqogħ@@@) (~ısse unoqøgső)sisto)£ olurnogssohgrep(IL-ąjįsắrı) 1ę9$$jnog){{6L @77.6&#affıqī£)ro-Tqi qi@rto 11-a qasbourg ©iréasvg groșu,959199) uralogio Drag))(579, quaĵH)g@offo į sosešişeği įjusgeg)tegorio:Turo rnegosfioopføre nogo@rto y U-19-ig –ageriğiło ogr şırně s uri șxote wo!rngesgos 11colossosq; 1eko ofiqi isosésŁrnrı oņas corso usț9 is wriae is