பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/397

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(q-1 lopo uso @@Hm-grigno) mogą uogy@rmoř09 so

(1,9 ugĒ0@fi)) 41@jorgino@@o(g) (q1 og sosyo 1,9@ urīgyorsíðrio)) điệog soņi uformulo (qoplosjolyog) url(g)qi@rno)) qi@rig) çı@ąfoșujo

(601 qra’Ħ) Fegトg、ト*Css

(ọs qu'affa) đơ959 mog-Indon isoqoso

(ogs-gy b mp3 uraqi@rı(g)) 41øfı sıụrtos@sura(g) (z9 sąsiĝrı) qoffm.de)s, --Twosąjungo

(#3z q1af H) geg)ąorto qpgo@ro

(ú095$ um 41@o@) goqjņuuri sı,germødegos?

(60's 'quash) loog) u@ 11@gògioko Łęg (3)-7.115$affı odgo@@.uri. 4/g)?$) ru/af.ugi 1993@lurilo)

(ZI ©wo ofi-a · Ľringsttee) ofı) műfi uđio)ofi affaegi (Zç8 (5)77,11g șas H 'deos ugimų,5±) nuosprng? --194)(§

(1109@ @ um 419) og ) ș groastri -109 sẽa’qt (Log (?)-1.115$affi) aps@ærı sı@a9@@

(LŁ q'affa) qoujos į 1.909$ ựosoɛg logog

(Lo quash) qŤsmooto) uno -Two-pŵgÌ

(60 i qiařH) insg).uo uosogioso

(zȚ (o)(oosfo-urilogore(o) nofiliáře)ohi a’igos

(zI-@@offow-urilogorse)) sg) uđilosofi 4,242Pr

afgøR@ @ rm-bungoại Igo uog)ế3

qopri mgłą|1999ko 1,9 ugĚg)?'aïf7

geeもg sbgggss

quosog)rne) igogou@g)

仓颉七ng哈 ąstymosoqo.u@@