பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/399

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(†-0ç#-ųno spoluriqi@rsso) IỆąī£19 opgørino qoftooɗorn第8必修必龄娜心

(zz sąĪGrı) Çıágogi og (gjar@@@

(@) − i urīgiðfiri) „groaeroorgio ĝi 077 ligjojai

(gzzz ựagogi.uogj.e3) 9gge こbegfg)

(q1 opues31,9%) liri@qi@r@) asooqs f(sg) Isotos@free)

(s L., quařsı) urm ofte affigi

sẽ gifteafri@ ₪ 1ņofte (g) 4/199.1990 i 1991/119.life đĩ)ơi

1ųogiqi uri af søoffqřH [3430) is 0,703 @ smurto

4@s@ 1/$g)-1998, apoqtlugo .porto 1999:orgio § 6)--Tlugjafar

rasos)o moto) @09 url(g)

(q9oșujoqosmı9 6077.665 șa’sı o dwoĝșurm 41%)??) ggd) g@ggsbs (qø-auszgyepsnio-No-Limoĝỹaffi qop.19,91,9@lura@qi.g)ri(g)) 1995 ĝi røg) 199€5@rog)

(ZLz qnas H7) 包999遍449司寇997 (p-1)ogyagûm is-60-7) s'affi qış??¿ousos). Ura@qi@rTC)) afiş903@ņi unos uoff 1ņ9 umge@Ự qoo@@

(gz Nowosofi-a-urilogorse)) .f1a907 segoorg/19

(L-gp ugio)-Lirượ9f90) qpfiff || Norte 109@@solo (z toplugilo)-tonioportog)) qasmugi 4/1/1995 muri

(LI ©wo off-G-urilogore0) Hnųngoluogo gifti utolugi

(oz Nowosofio-urilogøre@) JiqŤrtog) 4ırmo) llog)

(ILz qıaïfa) urms@ro as úgs

qigogorgiai sẽ lọ9ūt

--Impoljogosyjs@o@ggi quo pri 4J udogyorgy §§ 4/19° posto soggi 1990’ai (įgura) șąīđiņ9@o@#41F5ā

ƐƐ tir? goqiqi so sū) o(o)fosgi

qigos@H oại đỉgo 494喻隐喻aTh

eg? Ugio) gggeおeb『Dggs

‘Os