பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/400

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


{0,1,2-ąĵoj) ņuegosmų,59 -teofaqf uri(g) quosốri qrob sĩąNora) Mgogiqi-lo sgifags):

{8{Zo į IZ ựfesso II og tự do 9Z (1896) 409.go.ugĒĢ41@@@@@>

(zɛɛ qrajso) og uso ugo vrag) sorog)4,557

(L6 quash) giốngs-æ Øș41.11rış)

ņemoš seri gostorio

(I'r gogas?“ steso) · H) qi@gająogs @@ogujo

41109.199ơi qoftog)(jo)rı

(q1 ospito so 1,9%) url(g)qi@rī£))

quo paīstī£91;fío

(9LI-re (g) Hı) 49 uș și -703 @s urīg)ņ19

(L6 , -qıaïfa) o'q qilir, qoftog)&Ogsto)

qø5m đẹ) thro urīgya’«off@safio ogsåfisƆapģ07 igortedegøgl 篮哈图塔七颂9

(Zgo qnafsi) gur? uolurig) qortog)4/(ī£5. @ự@g stog) @ra@@fio togs)orglog) 4 fo@sqffrog)

mggシ

(çç-sąĵojn) rmgr@ @ĝas sĩ qofto@

(Ez 4) œufi-a-urilogorso(o)) ©aŭstof 4gfoo$415

quae nosi yılısố

sormoveșĦ 'LI

gogorodowoso)ko 11-il-paġġjaoĝiĝi)ổ

ocoșurm af gøgl agogiữnfo@199.fose) '9Í.

newsgïsotoo ușo) · Zs

logograț999 feg) «georiae,ogie uređĩagore@ 's I

ymrisyriae uero 1,919 wrass 1€