பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/403

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


{@}-, ura sodair. 4/11109 roog)gsg)ri(g)) 1995 ĝi fog) sī) ee) gjafiri

(Z9 qaffa) torņi usĩ quae @fio

($#çı-șaĵH) pos:9fesē (gụ1%) igaeff

(ZŁɛ I-6) ...đổ șařH ‘.11&offs uim 4/9)*?$) ự uso too qortit 1719

(viz qıaffi)

ņogoșospolo gï

aeqoqosố qø-mun

(@, urānas sura) Agoosi nogo sĩ) #00ffiafur

(zọ quash) giği usē 4 u@@fio

(6), Turısı so.Nouri) sợ unoqpisa sagðqarqo ugi șaf H.) ஒருழவி இன்

(@"Tılırısı gỗ đưiri) Ģsgrung) 4/191891/sto Ingø@ựgo uffithổ

(#Lz qīdīH) 爵烟f à为Q9的将哈09验 (qī£4.liri) ogjin.uri sĩaggydol/s (g)

pasąs logotạiająī£

(9Z ra&oqass-uriloporto(g)) 1șoreaïgogi so urte

(Z9 qi@H) gişilijos įjujos) no

(9ç , Isāqīsgra) @@@@@ ₪9 føđivyo

L0g qiaj Fi.) sĩ gosolo usos,

(#1, qtaïH) nogo?? ?? 9ĝi

(çLZ quaĵH) ışısmự009 sepoo ŋi-i-Illog)

ogogoqogi rm-singøg i 199rtos@ě3 ($mogog païsofisso agorsaf weigs ofte@-@@

dowogłowo uso) ș urmofiluște) @rsss)ě3 qiqī)afq, qafī) ugĚ 4Jogi sego@rı(g)s(){ổ

gøtsøgtło grú) uJÍ „Jureg) uits 1995 ĝi nog) ---tio 1969, grieg) ---ing) uaĵo)ąsųsoo

(3).JPri įjus gyĝ4/05.19 sąjęs 19 sựso

qui rỏ qi@ų9 uolo) suri rī£§@rn-ı«ørı

Enwog),19 mgĘlussfîrgovo

• ! !

‘Os

  • 3

os,