பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/404

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(99/ quaïfa) --1093?4 quipoogs @qīņuaj 1990)

(p-fesko ·lpafo) #o.urto 19@lung) ingers urng@mofi) os@so

(ofil/gno,fîri) quasự sợ tạiseasự%> (zoo i fido ugħ) qøljons@ormra qi&oqiloj Ģiņolgog urug)afgøđi) (ţz osjąogrī) 용「T니7reg) 용高德

‘asooqoỹ qø-aur.

(sg-qidih) ~aosessigs (9L-qıaïti) isogysyllf@@sigotō

1,9 osoɛ ɖoɖsure

đĩa’ya gogoșasso (LSZ-$$Z g@logae9ffga) gogs 1190.91,9 se

(9L qiúff.) içeris @ urmẹp loggertos@aeg

(99/ qia’sı) 4ışıųoogs @ ĝisnuwająogiq9-ı-ıftog) (+ Zş-ıyears@) spoluro uo@uriloratopsisg) (91 I si ugao) đârı) 41 uaĵąfo sgiftea’q’são {Ž 39493-**7ao ugħ) 49 utri@ormra qigo giốag tổ& quospriņı ser sig uri -ızırısıspoortensio · I (L-çŞz lo-eg@ufogácsosffqi)qof us

Ugogs uogo sottom{659 isolusto 1,9€. (9L ‘qiaffi ) işoreaĵąfon igogoo-igos@ 1çores) urno) iso «ortos@& @rsss) urne) – genopri ozi

gwrn & o sırı saorenos!mụcoreog nito&foi

qi isko sofiq. Ilső#rn rı orgas dois age is ang is