பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/405

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(Os orķī£) uoso), pass@)

Rī1999) 199ransão

('IĜqŤgri)

rmgaris qimouse

  • ædersos qø-Turn1,9 urtøđừong)ẽ (+ L ' Isqfijri)

「TGD니T宮院之형9499%)

(Iz Rīgs Gray

is-77.11gi 4ırmriggs 11-og)

(ogły thao ujoj) ĶIĢynuoseg 1,9 usē (H.dorbī£) (6) și ff@ợa'H qioșiloso 1,9@ uri(c)qq)rito) aïgourie) qigogs

ruņ997 @@noff ș.ae (£ZZ 1907$)) forsøgsg) sẽ tạo tạogyastoj

(9z qī affa) Is ș~~Torņogo —mogoài riņķissogo fosīliņoss

{ł I gia Hi) 1889 logogorgyűjo

(Z9 I quaĵH) tegorio:Hiųjaotte-d&

(çZZ • 1,90(9) tersø070) IỆiş9100&pge@j

(9z qīqīh) 591ļosog) (siç!?

���rgfire-igsrı

quo spri 41:9.615, iş957 đơn voksørø83

og sĩ từ 19

ao sẽ sẽ ga-arvog)