பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/407

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(~109&omeggo-lj.s@jgs (Os ourteko : països) opgøạornogo u ffïa (9 - ??-7 so • 1,9ařs@) Gago uusöfngioøs@čß {8ỳ qo@sour@) Joego@@rtowe (I Çz quash) Igo 1995 șoređồ (și fogoljno ortovo) · H) 1991/9 der14jgj

(ffurig) ra t-Tutto gì đffuso (Tigeņi urte

(ç #1@ -stas uigi) sẽ đỉrn@ogbo@(ō

(0 , sieg)si o qøāŤ?) @pqılırlssnoe) Nooự009 urte

(Zçz qi a? Hı) முயெ9தா9கு தொக ( 1 çz qīqī‘H) 4294运瑜娴T9奥 (# I owo urte-urningeree)) gđifòŋolloqeriggs

(Oz ogoljite-urilogorsøg)) ocoșurm s'agosseyH

(£8] qia’sı) §qigioso) qigos@@rlog)

(o Haņasarı-sis) fino ugi) Tổ đầrmo) soos os@số

{çg qiaľFT) Įgis).Ģgiassa (6)sora

{qisgọrı) logosoqogħ @uraso) ĝis 1107 sĩaolin

qi ogrīņos rugs

qřegự đỉre Øgo ugi

qirnog) igore@so riigưąjūroosmos ojo)

qigoàó jo govorefò googte są ffing10&rog) �ırı fire»

シdr©ori