பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/409

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(0FØ-6ɛz-osz-ZEZ $wolaemljopop us?·ņ6905) *17.asĩ ŋugto), a usog)

(L), snæsg) stīgsújrı) ujinogyrno-teori qī£)rne) çılgotņ91»

(†) sfîre soo) 41@@@@go gros),

(çOZ-L61 yno logouiriqi@rī@ șiggøre afhoogstī£)

(doorlogső oor ‘93-IL ‘9 @--ı urısıąogsgøtfī)) ogsflurilo) qønırı(g)gồrien (887-99 | -109.1119,9€6)gjen) fm@fio () url(c)qiao H

(ợç ·lsīgsson) @@@@@ søfteffigo trīdī) 149 url(g) műī£)

(9ç-0ły sfîrto uso) đĩafhangørte føếềđổ (9z qaỹHT) IşıØgo-Toyogo

(669 quas fa) og sĩ solo) @sofi) fast@số

(çs soos uno ‘feto) ·H) qÌggiữơi decorto? (+ , asoo plura · @ Za úgsaïH

'qoșilo 59 isos).url@qi@rı(g)

șņmursąos@fī) (#3 quolo) 间glf949@@@

(s iç quash) ...log) șIĜąsųoo

(9z grūřH) 1ņogø --Togogi

(9ç ffins Isso) đĩashqigono stoč3đề

(69ç qitữH) © Ę Ģ pop Qof) H 17@Ġ

(çį sogo iste·lurilogostolo)) qŤgiữa qoqoftes?

(ç! 1999&o@@@rag)-luruņotos@) tụR@rng șofio

rego (1%) ș.ļaïgorgotf)

golpfleg)ulo?

sfingulo? 41.11.11g) urī£)

Įsite uso 41.11.6%) so

afgøre dragssportos) asooo urusiųNovo

§ 1oreos@o@