பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/411

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(aowo utri rmgreso) ras?&)Ħ raa’yısıtı@

(3çç qiaĵH) soos so gųırı

(I - I-OZI •ș-Topek, origeư3) Țiga 11@gogo uos, (89t-Lo | logo uriqi@rı))) gĒ Ģ um rigogousos) fngifat--TamilBOT (பேச்சு) 14:17, 2 ஏப்ரல் 2016 (UTC) TamilBOT (பேச்சு) 14:17, 2 ஏப்ரல் 2016 (UTC) ~~ (q1 of 1959 lye@urie) Tig)ri(g)) rm-Twołī£109$ 109,09 urm

(IÇ so so I (3@irog 1109 son) IỆafwes@1994? Hypogo (9L 190ĵo}}

的妇g@鸣ü可

(tot 8 1190] ©) o un Tīgi sottori

(«L1 • ipaĵo}} orige ufoog os@foo$ (pço !

©-141&saffir@~ılırım đĩ09r.) 41 o dająsų,9%) ș.,fio

(do@somnowsko-g), ing șaïsos-goewerygiimųjų5‰) IỆș6)rıçtaïgîçītas?

(ogg qi@H) £1,9@ qstfio) (ĝųırı qjfnogoga sĩ-no

(LL IÚŤqľ,Ērı) (5) urme)--soorigis)rn(e)ri 1090919 ; (6 Hingi fi?) · @ 1.605 s'affi

• q oqo 1959 isos) urale)qī£)ri(g)) rm-1 sofn/foogs 1909 urm

(qnod.url) goqjungo 1991,5 ĝisố

(6 pongor • 1,90] ©)

qřature og § @foo$ (qī£.11 ura)

© ®), igo rioosiqi to

(6909 utri fugiegoặ*) ņIỆ@@riņafsiri-bis)

(gos upaľo)) @ toipuugig)199.99 JT 1ņ9aĵışı

(zos quas H.) 1959qTq7a9 //--I logo-,

(zg - Rīqīsgra) flog)aori 199ợ9-ı ngo uut

(61 L (1907@) 4?qiego surtosos; sĩ șđĩ09Ġ (0; ±qo uso oluri logosto(g))

șigsfotos@@ @ @ @íto

qnormfløtsøff rmssoosĩ spoortes), is

(49 uri oggs opti·T?) og uri șợgs asoologitio

qigon

41 uafgysgoliae qïts pajto H-1-1 off qasē Jugo

to ugi főē u.199-si-tori

@ņuiri mgoqofı qïsmrto-ryuasqgỗ

qorısı geko

ringsgrāfisto qysnī£ąo uolo)

qĚs@@ s1so09ła (?)-1)(Noaşcē3 1çøsno« orto Ingoqo il foto) gựngo logooogformựrio) 1:11,9 ugi 4j ugospěố

ozȚ

  • [ I

‘0s.