பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/413

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(19@@) siŋtone) 6).svgoģąfo

(†gg spaľ@) 4Jangofnos?

(çɛ q'oo) oự5) En 609$ $gg1.gif)

(3ç i rusoas?) deoloogilęs urng@ợi (6 I si ugTso) ffra) șiąją’uroș@ę (£t; quaĵon) 1995?0?loogi luogoțopg|

(y0, qa’sı) (possĩ đỡroerno), (Os Iqra’sı) 1990,9 ugĚo) oặ-is? (s0, qraïfı) qaqoqoqosoɛ) TT ugi@&

(; "fmsmøte) '1țeaĵo)) 4/1999 fņ83

(88 I quaĵH)

sĒĢ-noor der sıfıçı-ı gera

(y afwesố · 1țeaĵo) o parçođfizio trī£)---&gør,

(I raïgourag) o lyga'))) § 6oo uređĩęło (8ç “sao ugi ) 0709$ąjįsiognosiosqi );

(ç9 i graffi) IỆsonofio u 1991ųogi

(g I-8 · 99 z ogroso) q1419 qofte urmớienose (8 ‘a’œ9 ura(€) (pass)) nso:93??, 1994ırng@ợı

(s Nos aegūs@) goàfnllows:9 uue 1,9 #

( 189 · 1ļødī£)) <fo:sportogođĩvo ting)-qgør,

(I gɛ ŋ9aĵo))

Faqjajo sąjął innosagae

(togg upaïs@) form ($rsitete) 4/1999 fm?

( İç [ 'qøaĵo) ĝ./1991/f.9đĩșo (g feaïsẽ thao ugi) 0709@ại đỉsou mqiegeqio

(ç91 quaĵH) sỆ@sodesto June qoqa

(8çį països) roooooonigorn@@ga

Q』式

quospra @ qsąjungosa @) 111/90),(0).firség) ’9]

qortodo qī£) și suo §41 usog)?offgega çr.

--Tootjoso) goffosi Isporto golon-age@ # {

orige-iosinas «surie,